IMF ile Dünya Bankası Arasındaki Fark

Küreselleşme, üç kilit kuruluş tarafından kolaylaştırılan bir süreçtir. Bu kuruluşlar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası‘nı içermektedir. Çoğu kez, üye ülkeleri, işlevleri, hedefleri ve yapısıyla ilgili olarak Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nu (IMF) karıştırabiliriz. IMF ile Dünya Bankası arasındaki fark nedir, ne değildir bu yazıda öğrenmiş olacağız.

Bu iki örgüt farklı olmakla birlikte, en büyük fark, Dünya Bankası’nın bir kalkınma örgütü olarak kurulmuş olması ve IMF’nin kooperatif bir kuruluş olarak kurulmasıdır.

Bunu daha da açıklamak için; Dünya Bankası, dünya çapında gelişmekte olan ülkelere maddi yardım sağlarken, Uluslararası Para Fonu (IMF) yoksulluğu azaltmak, istihdam oranını yüksekseltmek, finansal istikrarı teşvik etmek ve uluslararası ticareti teşvik etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF), 1994 yılında kurulan ve Washington, D.C., ABD’de bulunan bir Bretton Woods Enstitüsüdür. Ancak faaliyetlerine 1947‘de başlamıştır. İlk aşamalarında 31 üye ülkesi varken, sonralarda bu sayı 188 ülkeye kadar yükselmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF) üniter bir örgüttür ve Birleşmiş Milletler (UN) ile bağlantılıdır. Üye ülkeleri, imtiyazlı ve imtiyazsız kaynaklara erişim hakkına sahiptir.

IMF’nin ana işlevi, Uluslararası Para Sistemine eleştirel olarak bakmaktır. 2012 yılında faaliyet alanı genişletilerek, makro iktisadın yanı sıra finans ile ilgili tüm konuların denetlenmesi sağlanmıştır. Bu, sistemin ekonominin sürdürülebilir büyümesini sağladığını, yoksulluğu azalttığını, finansal istikrarı sağladığını ve uluslararası ticareti teşvik ettiğini garanti eder.

Her üye milletin kendi borç alma hakları olduğu gibi, taban olarak alınan kota ile belirlenen oy verme gücü de vardır. Her üye ülke, gelirinin ve uluslararası ticaretine göre sabit bir kota ile fona katkıda bulunur.

Dünya Bankası nedir?

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere yoksulluğu ortadan kaldırmalarına yardımcı olmak için kredi sağlamak için çalışan küresel bir kuruluştur. Tıpkı IMF gibi, 1994 yılında Washington D.C.’de düzenlenen Bretton Woods konferansında kuruldu.

Bu finans kurumu tek bir kurum olarak başladı ancak şu anda beş kuruluştan oluşan bir gruptan oluşuyor; Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), Uluslararası Finans İşbirliği (IFC), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA).

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA), Dünya Bankası’nın iki ana öğesidir. Dünya Bankası Grubunun bir parçasıdır ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu üyesidir.

Halihazırda, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) üyesi ülkeler, 188 ülke ve Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA) üyesi 172 ülkedir.

Dünya Bankası’nın kurulmasının ardındaki neden, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kriz yaşayan ekonomilere yardım etmekti, ancak daha sonra az gelişmiş ülkelere yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçladı.

IMF ile Dünya Bankası Arasındaki Fark

 • Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 1994 yılında ABD’de kurulan Bretton Woods organizasyonlarıdır.
 • Bu iki Uluslararası Örgütün ortak pek çok yönü var ve onlar da birkaç farklılığa sahipler.
 • İkisi de ekonomik sistemi ve Uluslararası Para Sistemi’ni destekler.
 • Neredeyse dünyadaki bütün ülkeler bu iki örgütün üyesidir.
 • Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne (UNO) bağlıdır.

IMF ile Dünya Bankası arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum yazınız.

İş Ahlakı ile Sosyal Sorumluluk Arasındaki Fark

İşletmeler, sahipleri ve hissedarları için azami kâr elde etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu maksimum kârlılık elde etmek için ne gerekiyorsa yapabilecekleri anlamına gelmez. İstenilen kârı elde etmek için çarpık şeyleri yapamazlar. Burada iş ahlakı (iş etiği) ve sosyal sorumluluk resmin içine giriyor. Bu iki terim pek çok defa karıştırılır. Sosyal sorumluluğu anlamak kolaydır, ancak “etik” kelimesi çok karışıklığa neden olur. Topluluğa fayda sağlamak için bir şirket politikası izlenmelidir. Bu, kurumsal sosyal sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bir kişi iş ahlakı hakkında konuşurken çok farklı bir şey olur, çünkü ahlak vicdan üzerine kuruludur.

Bakınız: Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı arasında önemli bir fark vardır; ve ikisini birbirinden ayırmanın en iyi yolu her ikisini de tanımlamaktır.

İş Ahlakı

İş ahlakını tanımlamadan önce, önce ahlakın anlamını bilmek en iyisi olacaktır. Etik ahlaki karakter anlamına gelir ve Yunanca ethos sözcüğünden gelir. Etik davranış, iyilik ve doğruluğa ilişkin bir yöndür. Etik iyi ve kötü, doğru ve yanlış üzerinde durmaktadır. Ahlakı iş hayatında kullanmak demek, şirketin hissedarları, menfaat sahipleri ve hatta toplumu da içeren herkesin yararına olabilmesi için doğru davranışın izlemesi anlamına gelir. Kâr sağlama, iş dünyasındaki en önemli şey olsa da, bir işletmenin tek endişesi para kazanmak ise o işletme kapitalizmin en kötü yüzüdür. İşletmelerin tüm topluma veya insanlığa fayda sağlayacak iyi iş ahlakına sahip olmaları gerekir. İş ahlakının temel amacı budur. İş faaliyetleri halka zarar vermemelidir. Bunun yerine, onlara fayda sağlamalıdır. İyi iş ahlakına sahip olmayan işletmeler kanunen cezalandırılırlar, ancak bu yaptırımlar, diğer işletmelerin yapabilecek ve yapmış olduğu ahlak dışı şeylerle karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir.

Sosyal Sorumluluk

Hiç kimse bir ada değildir” demek insanoğlunun toplumsal varlıklar olduğu anlamına gelir. İnsanların göstermesi gereken davranış topluluk ya da toplumun kabul edilebilir normlarına uygun olmalıdır. Bu senaryoyu iş hayatına örneklersek, işletmeler, toplumsal veya toplumsal normlara uygun faaliyetler gerçekleştirerek sosyal yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İşletmeler şirket için daha fazla kâr elde etmeyle ilgiliyse bile, topluluğuna karşı sosyal bir sorumluluğa sahip olmalıdır. Bu, toplumsal sorumluluğun asıl anlamıdır. İşletmenin etkilediği insanlara karşı zorunluluğu ya da yükümlülüğü daha fazladır. Bunun en önemli örneklerinden biri de, örneğin hava kirliliği yaratan bir iş aktivitesinin azaltılması ya da tamamen yok edilmesidir.

İş Ahlakı ile Sosyal Sorumluluk Arasındaki Fark

İş ahlakı ile sosyal sorumluluk arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Toplum için iyi ancak işletmeler için iyi olmayan şeyler vardır ve toplumsal sorumluluğun kendisini gösterdiği yer burasıdır. Bir de işletmeler için iyi ancak toplum için iyi olmayan işler vardır ve iş ahlakı da bu noktada gelir.
 • Toplumsal sorumluluk topluma karşı bir politika ya da yükümlülüktür, iş ahlakı ise vicdan üzerine kuruludur.
 • İşletme kâr odaklıdır ancak sosyal sorumluluk sahibidir. İş ahlakı toplum için olumlu bir gelişme yaparken, yine de toplum için faydalı faaliyetler icra etmekle yükümlüdür.
 • Sosyal sorumluluk olmazsa, toplum fayda görmeyecektir. İş ahlakının olmaması ise kapitalizmin en kötü halidir.

İş ahlakı ile sosyal sorumluluk arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Ekonomik Güç ile Siyasi Güç Arasındaki Fark

Güç, farklı anlam ve kullanımlara sahip çok güçlü bir kelimedir. Güçlü, topluluklar veya bir endüstri üzerinde çok fazla etkisi olan birine işaret eder. Politik güç, pazar gücü, ekonomik güç, pazarlık gücü ve hatta satın alma gücü vardır. Siyasi güç ve ekonomik güç arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Siyasi güç nedir?

Siyasi güç, kavramın tanımından çok daha karmaşıktır. Siyasal güç kavramı önce güç ve siyaset arasında bölünmelidir. Kavram bir olarak görülürse bütün anlamı olması gerektiği kadar güçlü olmayabilir.

Güç, bir efekt üretme ya da etki etme ve sonucu etkileme becerisidir. Politika veya siyaset, temelde insanlar üzerinde belirli bir etkisi olan bir hareketin adıdır. Bu sadece hükümet değil, okulda veya işyerinde de siyaset olabilir.

Siyasi güç ayrıca “Herhangi bir grup ya da parti tarafından tutulan güç/yetki, kamu kaynaklarını uygun gördükleri şekilde kullanmalarına izin verilmesi” olarak da görülebilir. Konsepti daha iyi anlamanıza olanak tanıyan farklı siyasal güç türleri vardır.

Siyasi güç türleri

Üç temel siyasi güç türü vardır. Bununla birlikte, siyasi gücün ülkeden ülkeye farklı olabileceği unutulmamalıdır. Politik gücün, iktidardaki kişinin vatandaşların yanı sıra diğer politikacılar üzerindeki etkisi ile sınırlı olduğunu görmek de önemlidir.

Bununla birlikte, siyasi gücü daha kolay anlamak için, üç çeşit üzerinde duracağız.

 • Mineral gücü – Buradaki mineral gücü insan davranışını ifade eder. Mineral güç kişinin sahip olduğu güçtür. Örneğin, polis bir suçlu yakalarsa, bileklerine kelepçe takar. Birine karşı yeterince gücün varsa kaçıp gitmemesini isteyebilirsin, o zaman kaçmaz. Aynısı siyasi liderler için de geçerlidir. Onlara oy veren sıradan vatandaşlar üzerinde yeterli güç ya da nüfuzları varsa, belirli bir görev konumunda çok uzun süre kalabilirler.
 • Hayvan gücü – İnsanlar sadece fiziksel canlılar değildir, çoğunlukla duyuları ve istekleri ve ihtiyaçları tarafından yönlendirilirler. Bunlar tipik hayvan davranışlarıdır. Oturmak için eğittiğiniz evcil hayvanınızı düşünün. Köpeğiniz oturursa, ona bir ödül verirsiniz. Aynı şey insanlarda da aynıdır; insan davranışı sopa ve havuç yaklaşımı ile koşullandırılabilir. Eğer arabanızı hızlı kullanırsanız, ceza ödersin (sopa), ama vergilerini ödersen, alabileceğiniz bazı indirimler (havuç) vardır. Politikacılar bu tür bir gücü kullanmayı severler. Seçmenlere oy karşılığında, iktidara geldiklerinde bazı şeyler (havuç) vaat ederler. Sonra, iktidarda olmadıkları zaman neler olacağının senaryolarını oluştururlar, bunlar genellikle karanlık ve negatif resimlerdir (sopa). Bu tür güç, okur yazar oranı çok yüksek olmayan ve siyasilerin seçmenlere neye inanacaklarını söyleyebildiği ülkelerde görülür.
 • Akılcı güç – köpeğinize eğitim verdiğinizi düşünün, bir şeyler yapmasını isteyebilir ve onu ödüllendirebilirsiniz; ancak köpeğinizle bunu yaparken asla tartışma yaşamazsınız. İnsanlar belirli konularda tartışabilir. Örneğin aşırı içki tüketimini düşünelim. Hükümet, bunu yeni yasalar getirerek, örneğin alkol üreten şirketlerin ürünlerinin reklamlarına izin vermemek yoluyla bastırmaya çalışabilir. Bununla birlikte, insanlar içki içmek isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler. Sonuçta herkes kendi özgür iradesine sahiptir.

Politikacılar özellikle seçmen havuzunun güçlü rasyonel düşünceye sahip olduğunu bildikleri yerlerde seçmenleri manipüle etmeye çalışırlar. Seçmenlerin büyük bölümünün eğitim gördüğü toplumlarda politikacılar bu tür bir gücü seçmenleri kendileri için oy kullanmaya ikna etme eğilimindedir.

Siyasi güç kullanımına örnekler

Donald Trump ABD başkanlığına gelmeden önce, seçmenleri onun daha iyi aday olduğuna ikna etmek için bazı taktikler kullandı. Bunlardan biri ABD ile Meksika arasında bir duvar inşa etmeye söz vermesiydi. Bu, kullandığı hayvan gücünün klasik bir örneğidir. Bazı Amerikalıların ülkelerine giren Meksikalılardan mutsuz olduğunu biliyordu ve onlara oy vermeleri için “havuç” (duvar) verdi.

Az gelişmiş ülkelerde (örneğin Afrika‘daki çoğu ülke gibi) politikacılar seçmenlerin oyunu alabilmek için örneğin temiz içme suyu gibi günlük ihtiyaçları kullanacaklardır. Bazı Afrika ülkelerinde, seçmenlere oy kutusunda bir çeşit ışık bulunduğunu söylediler ve belli politikacıya veya siyasi partiye oy vermedikleri takdirde, polisin bunları tespit edeceğini ve tutuklayacağını söylediler.

Siyasi güç, günlük yaşamda da görülür. Okulda, okul müdürleri okul kurallarına uymayan öğrencileri cezalandırır. Veya iş yerindeki patron, kurallara uymayan personelden para kesebilir. Bu insanlar belirli siyasi iktidar konumlarına sahiptir; böylece, bu eylemleri gerçekleştirebiliyorlar.

Ekonomik Güç ile Siyasi Güç Arasındaki Fark

Ekonomik güç

Ekonomisi güçlü ülkeler genellikle ekonomik enerji santralleri olarak adlandırılır. Radyoda bir haber dinlerken, örneğin güçlü bir ülkenin bir anlaşmada belirli koşullarda ısrar ettiğini ve bu ülkenin ekonomik bir enerji santrali olması nedeniyle diğer ülkelerin bu ülkenin ısrarına onay verdiğini duyabilirsiniz. Ekonomik güç muhtemelen, bazı değişiklikleri yapmak isterseniz veya bir şeyler istiyorsanız, sahip olmanız gereken en önemli güçtür.

Ekonomik güç nedir?

Ekonomik güç, elde yeterli kaynakların olduğu bir durumda, sorumlu kişinin/kişilerin kaynakların, malların ve hizmetlerin tahsisi gibi ekonomik kararları uygulamasına imkan verecek bir durumdur.

Ekonomik güç türleri

Unutulmamalıdır ki, siyasetçiler veya sorumlu kişiler mutlaka ekonomik güce sahip olanlar değildir. Bazı durumlarda, iktisadi gücü olan insanlar, siyasi güce sahip insanlardan daha büyük bir etkiye sahiptir.

 • Pazar gücü – bir firmanın veya işletmenin, marjinal maliyet fiyatının üzerinde bir hizmet veya ürün sunma kabiliyetine sahip olduğu yerdir. Bir başka deyişle, bir ürün veya hizmet için fiyatı ayarlayabilen ve yine de iyi bir kâr sağlayan bir şirkettir.
 • Satın alma gücü – genellikle, tüketicilerin belirli hizmetleri veya ürünleri satın alabilmelerini ifade eder. Örneğin, bir tüketici bir maaş kazandığında, maaş ile birlikte belirli bir satın alma gücüne sahip olur. Yemek satın alabilir ve internet hizmetleri için ödeme yapabilirler.
 • Pazarlık gücü – Belirli bir sektördeki belirli oyuncuların bir kararın sonucunu etkileme kabiliyeti. Bir mucit yeni bir ürüne imza atarsa ​​ve yeni tasarım üzerine bir patent kaydı yaptırırsa, mucit, bir şirket yeni ürün tasarımını kullanmak istediğinde pazarlık gücüne sahiptir. Mucit, patent için esas olarak hangi fiyata istediğini söyleyebilir, özellikle de şirket gerçekten kullanmak isterse.
 • İşçi gücü – aynı zamanda bir ekonomik güç biçimi. Madenciler gibi fiziksel emek veren işçileri düşünün. Grev yapmaya ve çalışmayı reddetmeye devam ederse, o zaman madende bir üretim olmaz. Bunun, madenin geliri üzerinde derin bir etkisi olacaktır. Hatta bir ülkenin ekonomik kaynakları üzerinde derin bir etkisi olabilir.

Ekonomik güç kullanımına örnekler

Günlük hayatta birçok ekonomik güç örneği vardır. Yemek satın almak için dükkana gittiğinizde, seçimleriniz ekonomik gücün çok basit bir örneğidir. Sadece hangi ürünleri satın aldığınız değil, aynı zamanda hangi dükkanlara gittiğiniz bile bunu gösterir. Ekonomik gücünüz, şirketlerin sunduğu ürün veya hizmet türlerini belirleyecektir.

Büyük bir şirketin ekonomik gücünü hükümet tarafından verilen bazı kararları etkilemek için kullanması mümkündür. Özellikle hükümet yasaları değiştirmek istediğinde, şirket ekonomik gücünü kullanarak bunu etkileyebilir. Bir şirket ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) büyük katkıda bulunursa, milletvekili şirketin endişelerini dikkate alacaktır.

Ekonomik Güç ile Siyasi Güç Arasındaki Fark

Ekonomik güç ile siyasi güç arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Bu tür güçler birbirleriyle kaynaşabilir veya argümanın karşıt uçlarında olabilirler. Oyuncuların istediği rolü oyuncuların rolündeki güç türünde büyük bir rol oynayacaktır.
 • En önemli unsur, kullanılan güç türünü tanımlamaktır; bu, sonucu ve diğer olası senaryoları belirlemenizi sağlayacaktır.
 • Siyasal güç, “Kamu kaynaklarının yönetimine ve toplum için politikaların kullanılmasına izin veren hükümet ya da bir toplumdaki ya da bir ülkedeki bir grup tarafından düzenlenen bir otorite” olarak tanımlanır.
 • Ekonomik Güç, kaynakların ve malların ve hizmetlerin nerede tahsis edileceği ile ilgili ekonomik karar vermek için yeterli üretken kaynakların olması koşuludur.
 • Siyasal güç- hükümet gücüdür. Sadece bir hükümet yasalar yaratabilir ve bu sosyal davranış kuralları fiziksel güç tarafından desteklenir.
 • Ekonomik güç: maddi değerler yaratır ve satışa sunar. Örneğin tarım, etkili yiyecek üretimi, böcek ilacı kullanımı ve yeni bir gıda ürünleri geniş bir kaliteyi pazarlamak için değiştirme için yeni teknoloji keşfetmek için güçtür.
 • Sivil toplum örgütleri veya işletmeler tarafından sahip olunan para, üretim ve envanter gibi varlıklar, ekonomik gücü etkiler. Çoğu iş analisti, ekonomik gücün simgesini “dolar” olarak belirtir.

Karma Ekonomi ile Pazar Sosyalizmi Arasındaki Fark

Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi, kapitalist unsurları ve sosyalist yaklaşımları birleştiren çok benzer ekonomik modellerdir. Bu nedenle, temel özelliklerini anlamak için kapitalizmin ve sosyalizmin -karma ekonominin ve piyasa sosyalizmi üzerine kurulu olan iki teorinin- temel özelliklerini tanımlamamız gerekir.

Sosyalizm, üretim araçlarının kolektif sahiplenilmesini savunan ekonomik, politik ve sosyal bir teoridir. Bu paradigmaya göre, hükümet malların yeniden dağıtımını teşvik etmek ve üretim sürecini kontrol etmek için ekonomik alana büyük oranda müdahale etmelidir. Sosyalist bir sistemde, özel mülkiyete yer yoktur ve hiç kimse kaynak ve üretim araçları üzerinde özel kontrol sahibi değildir.

Bakınız: Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Kapitalizm, malların ve üretim araçlarının özel mülkiyeti ve kurumsal (veya özel) sahipliği etrafında düzenlenen bir ekonomik sistemdir. Kapitalist sistem içinde fiyatlar, serbest piyasada rekabetle belirlenir ve hükümet ekonomik alana müdahil değildir. Kapitalizm, bireysel haklara, şirket rekabetine ve özel mülkiyete öncelik verir.

Kapitalizm ve sosyalizm sürekliliğin karşı tarafında olursa, ve pazar sosyalizmi ile karma ekonomi ortada bir yerde konumlandırırsak -pazar sosyalizmi sosyalist tarafa doğru eğilir ve karma ekonomi de kapitalist kısma doğru daha çok yaklaşır.

Pazar Sosyalizmi

Pazar sosyalizmi, firmaların ve üretim araçlarının mülkiyetinin hükümette olduğu ve idare edildiği bir ekonomik sistemdir. Bununla birlikte, firmalar ürünlerini rekabetçi piyasalarda tüketicilere satmaktadır. Başka bir deyişle, pazar sosyalizmi, üretim araçlarının mülkiyetinde (piyasa ekonomisi bağlamında) toplumsal (kooperatif veya kamusal) imkanlara dayanır. Üretim araçlarını düşündüğümüzde, iki tür pazar sosyalizmini tespit edebiliriz:

 • Bir pazar ekonomisinde üretim araçlarının birlikte çalışarak sahiplenilmesi: Çalışanlar bu sistemin özünde yer almaktadır. İşçiler, işletmeleri kendi faaliyetlerinin yanı sıra kendi işletmelerine de sahip olur; ve
 • Bir pazar ekonomisindeki üretim araçlarının kamusal mülkiyeti: Bu durumda firmalar kamu yetkilileri tarafından idare edilir ve yönetilirken, kârlar tüm vatandaşlar arasında bölünür.

Pazar sosyalizminde hükümet büyük oranda ekonomik alana girer, ancak özel mülkiyet tamamen kaldırılmaz. Gerçekte, sosyalist sistemlerde her şey hükümete aittir ve kontrol edilir; bu durumda işletmeler rekabetçi bir pazar ekonomisi çerçevesinde çalışırlar.

Geçmişteki pazar sosyalist ülkeleri örnekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti – ülkenin ekonomisi, sermayenin sahip olduğu kooperatiflere ve sermayenin pazar tahsisine dayandığı için pazar sosyalizmi modeli olarak düşünülür;
 • Küba – Castro’nun yönetiminde;
 • Norveç ve Alaska’daki kamu politikalarının bazı yönleri – yani doğal kaynakların ortak mülkiyeti ile ilgili politikalar.

Pazar sosyalizmi – “liberal sosyalizm” olarak da bilinir – klasik sosyalizmin ılımlı bir biçimidir. Aslında bir pazar sosyalizm sisteminde hükümet, tüm üretim araçlarını kontrol altında tutmaz ve tüm üretim sürecini denetlemez.

Karma Ekonomi ile Pazar Sosyalizmi Arasındaki Fark

Pazar ya da piyasa sosyalizmi, “piyasa dengesi” fikrinin etrafında döner. Bu teorinin ana destekçisi olan Oskar Lange‘e göre, ekonomik faaliyet, bir planlama kurulu (hükümet üyelerinden oluşan) tarafından kurulmalı ve koordine edilmelidir. Fiyatlar devlet tarafından belirlenmeli ve firmalar, üretim maliyeti daha önce kurul tarafından öngörülen maliyetle aynı değere ulaşana kadar üretime yönlendirilmelidir. Daha sonra, yönetim kurulu, piyasa dengesi elde etmek için fiyatları ayarlamalıdır (arz ve talep arasındaki denge).

Bakınız: Arz ile Talep Arasındaki Fark

Bu yaklaşımın asıl problemi, hükümetin belirli bir kalemin ve bütün parçaların kesin fiyatını tahmin etmesinin neredeyse imkânsız olmasıdır. Ayrıca, piyasalar dengeye gelirken, ekonominin itici güçleri (örneğin, rekabet, oynaklık) sürekli olarak değiştiği için asla mükemmel dengeye ulaşmazlar.

Karma Ekonomi

Karma bir ekonomi, kapitalist unsurları ve sosyalist modelleri birleştiren bir ekonomik sistemi gerektirir. Karma ekonomik sistemde:

 • Hükümet, ekonomik alana müdahele edebilir;
 • Özel mülkiyet korunmaktadır;
 • Özel sektör kamuoyu ile yan yana çalışmaktadır;
 • Sermaye serbestçe kullanılabilir ve yatırım yapılabilir;
 • Hükümet, şirketleri kamulaştırabilir;
 • Hükümet ticaret kısıtlamaları ve sübvansiyonlar oluşturabilir; ve
 • Hükümet, kâr seviyelerini izleyebilir.

Karma ekonomilerin tümü aynı değildir, çünkü hükümetin iş alanına müdahil olması değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki ülkeler karma ekonomilerdir ve yüzdeler hükümet harcamalarının GSYİH’ya oranını göstermektedir (2012 itibariyle):

 • Birleşik Krallık -% 47,3;
 • Amerika Birleşik Devletleri -% 38,9;
 • Fransa -% 52,8;
 • Rusya -% 34,1;
 • Çin -% 20

Günümüzde, çoğu ekonomik sistem karma ekonomiler olarak kabul edilebilir, çünkü birkaç istisna dışında, saf kapitalist veya saf sosyalist (veya komünist) ülke bulmak zordur. Karma bir ekonomik sistemde hükümet sınırlı bir güce sahip ancak pazarın başarısızlığını önlemeye yönelik düzenlemeler yapmasına izin verilir. Aslında, hükümet şunları yapabilir:

 • Yüksek fiyatları düşürmek için müdahale etmek;
 • Çevresel konulara müdahale etmek (çevre kirliliği üzerine vergiler vs..);
 • Makro ekonomik istikrar sağlamak;
 • Eğitim ve sağlık sistemine destek sağlamak;
 • Tekelleşmeyi önlemek.

Karma bir ekonomik sistemde, hükümet vatandaşları kapitalizmin olumsuz etkilerinden korumak için bir güvenlik ağı görevi görür. Nitekim, kapitalist bir sistemde servet az sayıda zengin bireyin elinde iken, karma bir ekonomide hükümet, nüfusun geri kalanı yoksulluk içinde yaşarken, sermayenin birkaç cepten akmasını önlemektedir.

Karma ekonomik sistemler hem sosyalistler hem de kapitalistler tarafından eleştirilir: sosyalistler, hükümetin eşitsizliklerin önlenmesi için daha az piyasa gücüne izin vermesine inanırken, kapitalistler hükümetin ekonomik alanda daha az müdahale etmesini savunuyorlar. Gerçekten de, hükümet müdahalesinin doğru derecesinin belirlenmesi sorunlu olabilir.

Karma Ekonomi ile Pazar Sosyalizmi Arasındaki Fark

Karma ekonomi ve pazar sosyalizmi, kapitalist ve sosyalist politikaların bir kombinasyonu üzerine kurulan çok benzer ekonomik sistemlerdir.

Karma ekonomi ile pazar sosyalizmi arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Her iki sistemde de hükümet ve özel şirketler ekonomik alana girmektedir – ancak pazar sosyalizminde hükümet daha büyük bir rol oynamaktadır;
 • Her iki durumda da, hükümet toplumsal eşitliği teşvik etmek ve elde etmek için ekonomik alana müdahale eder – ancak bu eğilim pazar sosyalizminde daha güçlüdür;
 • Her iki sistemde de, özel sektör ve kamu sektörleri birlikte çalışır – karma ekonomilerde özel mülkiyet daha fazla korunur;
 • Her iki durumda da, hükümet sübvansiyonlara müdahale edebilir ve özel teşebbüsleri kamulaştırabilir;
 • Her iki sistemde de hükümet vatandaşları korumak ve tekel gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için hareket edebilir.

Benzerliklere rağmen, karma ekonomi ve pazar sosyalizmi, hükümetin ekonomik alanda müdahale derecesine göre farklılık gösterir. Hükümet piyasa sosyalizminde daha büyük bir rol oynamakla birlikte, karma ekonomilerde ağırlıklı olarak “güvenlik ağı” gibi davranmaktadır. Dahası, karma ekonomilerde özel mülkiyet korunurken, ortak/kooperatif/kamu mülkiyeti pazar sosyalizminin ana özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Her iki sistem de işletmeler arasında rekabete izin verir, ancak pazar sosyalizminde firmalar (çok az sayıda istisna dışında) özel sektöre ait değildir.

Özet

Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi, hem kapitalizmin hem de sosyalizmin unsurlarını birleştiren iki ekonomik modellerdir. Kapitalist bakış açısı, özel mülkiyete öncelik verir ve sermayenin serbestçe dolaşabileceği bir serbest pazarı savunur. Öte yandan, sosyalizm, hükümet tarafından tamamen kontrol edilen bir ekonomik sistemi arzular. Devlet, bütün üretim araçlarına sahip olmalı ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için serveti bütün vatandaşlar arasında yeniden dağıtmalıdır.

Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi benzer başlangıç ​​noktalarına sahipken ve ortak birçok özelliği varken, ikisi arasında birkaç önemli fark da vardır:

 • Pazar sosyalizminde firmalar kısmen veya tamamen devlete ait olmakla birlikte, rekabetçi bir piyasa ekonomisinde hareket etmesine izin verilirken, karma ekonomide özel mülk ve özel firmalar korunmaktadır ve hükümetin yanında çalışmaktadır;
 • Pazar sosyalizminde fiyatlar devlet tarafından belirlenir ve amaç piyasa dengesi elde etmektir. Karma bir ekonomide, fiyatlara vatandaşları “korumak” ve ekonomik eşitsizlikleri önlemek için müdahale edilebilmesine rağmen fiyatlar pazarın kaymalarına göre belirlenir.

İki kuram birçok ortak noktaya da sahiptir:

 • Her ikisi de kapitalizmin ve sosyalizmin unsurlarını birleştirir;
 • İkisi de hükümet katılımı ile serbest piyasa ekonomisi arasındaki denge için çalışırlar;
 • Her iki durumda da, hükümet serbest piyasanın genişlemesini düzenlemek ve sınırlandırmak için faaliyet göstermektedir;
 • Her iki teori de kapitalistler ve sosyalistler tarafından (farklı nedenlerle) eleştirilir;
 • Her iki durumda da, hükümet makroekonomik istikrar sağlamalıdır.

Bakınız: Mikro Ekonomi ile Makro Ekonomi Arasındaki Fark

Bu nedenle, pazar sosyalizmi ile karma ekonomi arasındaki en büyük fark hükümetin katılım derecesinde yatar.

Hükümetin birçok firmaya sahip olması, fiyatları belirlemesi, toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için harekete geçmesi, tekel gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için müdahale etmesi ve kaynakların ve zenginliğin tahsisini izlemesi nedeniyle, hükümetin katılımı pazar sosyalizminde daha da büyüktür.

Karma ekonomi ile pazar sosyalizmi arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istediklerimiz var ise yorum bırakabilirsiniz.

Arz ile Talep Arasındaki Fark

Arz ve talep, bir imalat firması ve tüketicilerin bulunduğu bir pazar ortamında genellikle uygulanan temel ekonomik kavramlardır. Her ikisi de belirli bir zaman veya yerde belirli bir ürünün fiyat ve miktarının belirlenmesinde bir araç olan ekonomik bir modelin bileşenleridir.

Arz, bir şirketin açık pazarda tüketicilere veya müşterilerine sunabileceği mal veya hizmet miktarı olarak tanımlanırken “talep”in tüketicilerin veya müşterilerin alıp-satma istekliliği olduğu söylenir. Ürün veya hizmetlerin aynı açık piyasada bulunan bir firma tarafından verilmesi anlamına gelir. Bu kavramlar, ister ekonomik isterse ticarette olsun, her ekonomik aktivitede bulunur.

Ekonomide her iki kavram da kendi kanunlarına uymak zorundadır. Yasa belirli bir konsepti ve fiyat ile onun muadil konsepti arasındaki ilişkiyi içerir. Arz kanunu, arz ve fiyatın doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir. Eğer fiyat artışı varsa, aynı artış, sahibinin artan üretimi ve kazanç beklentisinden dolayı tedarik için de geçerlidir. Eğer fiyat düşerse, üretimi arttırmak için hiçbir neden yoktur.

Öte yandan, talep kanunu, fiyat ve talep arasındaki ters ilişkiyi ortaya koymaktadır. Talep yüksekse, fiyat ürünü daha kullanılabilir hale getirmek için azalır ve aksi halde, talep düşükken ürün maliyetlerini telafi etmek için fiyat artar. Her iki kanun yalnızca fiyat ve miktar haricinde hiçbir faktörün bulunmadığı için geçerlidir.

Arz, marjinal maliyetlerle belirlenir ve şirketin mükemmel bir rakip olmasını gerektirir. Öte yandan marjinal faydalar talebi karakterize eder. “Talep” de, tüketici, mükemmel bir rakip olarak şarttır.

Hem talep hem de arzdaki değişiklikleri gözlemlemek için bunlar bir grafikte gösterilmektedir. Fiyat, dikey eksende otururken, yatay eksen talep veya arzın yerleştirildiği yerdir. Arz veya talep ile fiyat arasındaki ilişki bir eğri ile temsil edilir. Arzı gösteren eğri, yukarı eğim gösteren arz eğrisidir. Bu arada, talebin eğrisine, zıt yönde, aşağı doğru eğim olan talep eğrisi denir.

Arz Talep Eğrisi
Arz Talep Eğrisi

Talep eğrisi ve arz eğrisinin yanı sıra, grafikte mevcut olabilecek iki tür eğri vardır – bireysel talep veya arz eğrisi ve piyasa talebi veya arz eğrisi. Bireysel eğri, belirli bir tüketici veya firmanın talep ve arzının mikro düzeyde temsil edilmesidir; piyasa eğrisi, bir piyasa talebinin veya arzının makro düzeyde bir görüntüsüdür.

Arz ve talebin farklı belirleyicileri vardır. Arz, ürünün üretim maliyeti veya hizmet maliyeti, teknoloji, benzer ürünlerin veya hizmetlerin fiyatının, gelecek için şirketin beklentisinin ve tedarikçi veya çalışanların sayısının faktörleri olarak düşünülür.

Aynı hususta, talebin tüketicileri genellikle gelir, zevk, tercihler, paralel bir ürün veya hizmet üzerindeki fiyat çeşitliliği gibi belirleyicileri de vardır.

Arz ve talebin dengesi veya birleşimi denge olarak adlandırılır. Bu olay, bir ürün veya hizmet için yeterli miktarda arz ve talep olduğunda ortaya çıkar. Denge nadiren olur, çünkü olay için bilgi hayati önem taşır. Her iki taraftan da bilgi kesilirse olmaz. Denge hem bireysel hem de pazar düzeyinde gerçekleşir.

Arz ile Talep Arasındaki Fark

Arz ile talep arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Arz ve talep, bir fiyatla bir ürün veya hizmet olduğu sürece herhangi bir ekonomik faaliyette var olan temel, ekonomik kavramlardır.
 • Arz ve talep birbiri ile ters ilişki içindedir. Biri artarsa, diğeri azalır.
 • Arz ve talep de fiyatla ilgili kendi kanunlarına sahiptir ve bir grafikte gösterildiğinde her biri kendi eğrisine sahiptir. Tedarik arz eğrisinde yükseliş eğilimi gösteren fiyatla doğrudan bir ilişki içindedir. Bu arada talebin fiyatla ters ilişkisi vardır ve talep eğrisi aşağı doğru bir eğim olarak gösterilmektedir.
 • Her iki kavramın kendi belirleyicileri vardır. Arzın belirleyicileri firmayı yansıtırken, talep belirleyicileri tüketicileri yansıtmaktadır.

Arz ile talep arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınmadan daha dar bir kavramdır. Kaynakların kalitesinde bir artış (eğitim vb.), kaynak ve iyileştirme miktarında artışa neden olabilecek bir ülkenin ulusal çıktısının gerçek seviyesinin artmasıdır. Ya da ekonominin her kesimi tarafından üretilen malların ve hizmetlerin değerinde bir artış olmasıdır. Ekonomik büyüme, bir ülkenin GSYİH’sında (gayri safi yurtiçi hasıla) bir artışla ölçülebilir.

Ekonomik kalkınma normatif bir kavramdır; diğer bir deyişle insanların ahlak anlayışı (doğru ve yanlış, iyi ve kötü) bağlamında geçerlidir. Michael Todaro tarafından verilen ekonomik kalkınma tanımı, yaşam standartlarında bir artış, benlik saygısı ihtiyaçlarında iyileşme ve ezilmeye karşı özgürlüğün yanı sıra daha fazla seçenektir. Gelişimi ölçmenin en doğru yöntemi, verimliliği etkileyen ve ekonomik büyümeye neden olabilecek okur yazarlık oranlarını ve ömür beklentilerini dikkate alan İnsani Gelişme Endeksi‘dir. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam ve çevre koruma alanlarında daha fazla fırsat yaratılmasına yol açmaktadır. Bu, her vatandaşın kişi başına düşen gelirinde bir artış anlamına gelmektedir.

Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik büyüme, kayıt dışı ekonominin boyutunu hesaba katmaz. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonomi faaliyeti olan kara ekonomi olarak da bilinir. Kalkınma, düşük yaşam standartlarına sahip insanlara uygun sığınma evleri ile uygun istihdama geçişleri azaltır. Ekonomik büyüme, doğal kaynakların kirlenmesine, tıkanıklığına ve hastalığa neden olabileceği tüketimini hesaba katmaz. Ancak kalkınma, sürdürülebilirlik ile ilgilidir; bu, gelecekteki ihtiyaçlarından ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılamak anlamına gelir. Küresel ısınmaya bağlı olarak baskılar arttığından, bu çevresel etkiler hükümetler için daha fazla sorun haline geliyor.

Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınmanın gerekli ancak yeterli bir şartı değildir.

Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik Kalkınmaya vs. Ekonomik Büyüme Karşılaştırma Tablosu
Ekonomik Kalkınma Ekonomik Büyüme
Etkiler Ekonomik kalkınma, gelir, tasarruf ve yatırım bakımından tüm sosyal sistemin yukarı doğru hareket etmesi ve aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik yapısının aşamalı olarak değişmesi anlamına gelir (kurumsal ve teknolojik değişimler). Ekonomik büyüme, bir ülkenin gerçek mal ve hizmet çıktısında (GSMH) ya da kişi başına düşen gelirde gerçek bir çıktıda zamana göre artışı ifade eder.
Faktörler Gelişim, beşeri sermaye endekslerinin büyümesi, eşitsizlik rakamlarında bir azalma ve genel nüfusun yaşam kalitesini iyileştiren yapısal değişikliklerle ilgilidir. Büyüme, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın bileşenlerinden birinde kademeli bir artışa ilişkindir: tüketim, devlet harcamaları, yatırım, net ihracat.
Ölçüm Niteliksel. HDI (İnsan Gelişim Endeksi), cinsiyete bağlı endeks (GDI), İnsan yoksulluk indeksi (HPI), bebek ölüm hızı, okur yazar oranı vb. Nicel. Reel GSYİH’daki artışlar.
Efekt Ekonomide nitel ve nicel değişiklikler getirir. Ekonomide niceliksel değişiklikler getirir.
Bağlantı Ekonomik kalkınma, gelişmekte olan ülkelerdeki ilerlemenin ve yaşam kalitesinin ölçülmesiyle alakalıdır. Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme daha ileriye yönelik bir metriktir. Ancak, tüm ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü büyüme gelişim için gerekli bir şarttır.
Kapsam Ekonomideki yapısal değişikliklerle ilgilidir. Büyüme, ekonominin üretimindeki artışıyla ilgilidir.

Ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakınız.

Mavi Yaka ile Beyaz Yaka Arasındaki Fark

“Mavi yaka” ve “beyaz yaka” terimleri, profesyonel iş yapan çalışanlardan ağır iş yapan işçileri ayıran mesleki sınıflandırmadır. Tarihsel olarak, mavi yakalı işçiler genelde mavi üniformalar giydiler ve ticari mesleklerde çalıştılar. Beyaz yakalı işçiler ise genellikle beyaz, düğmeli gömlek giymişlerdi. Ve ofis kabinlerinde çalıştılar. Mavi yakalı ve beyaz yakalı işçileri ayıran diğer hususlar gelir ve eğitim seviyesidir.

Mavi yakalı

Mavi yakalı işçiler emek işi yapar ve genellikle elleriyle fiziki olarak ağır işlerde çalışırlar. Mavi yakalı işler için gerekli olan beceriler mesleğe göre değişir. Bazı mavi yakalı mesleklerde resmi olarak eğitimli ve sertifikalı çok yetenekli personel gerekir. Bu işçiler arasında uçak mekaniği, tesisatçı, elektrikçi ve yapısal işçiler bulunmaktadır. Birçok mavi yakalı işveren, temizlik, bakım ve montaj hattı işleri gibi basit görevleri yerine getirmek için vasıfsız ve düşük vasıflı işçiler kiralamaktadır.

Beyaz yakalı

Beyaz yakalı işçiler genellikle bir ofis ortamında iş görevleri üstlenirler. Oldukça yetenekli ve resmi olarak eğitilmiş profesyonellerdir. Muhasebeciler, bankacılar, avukatlar ve emlakçılar gibi birçok beyaz yakalı işçiler, müşterilere profesyonel hizmetler sunmaktadır. Mühendisler ve mimarlar gibi diğer beyaz yakalı işçiler, işletmeler, şirketler ve devlet kurumlarına hizmet sunmaktadır.

Eğitim Seviyesi

Eğitim düzeyi, mavi yakalılar ve beyaz yakalılardaki büyük farktır. Beyaz yakalı olmak genellikle resmi eğitim gerektirir. Beyaz yakalı işçiler genelde en az bir lise diplomasına sahipken, en çok bir asistan, lisans, yüksek lisans veya mesleki diplomaya sahiptir. Marangozluk gibi vasıflı işlerde çalışan mavi yaka işçileri resmi mesleki eğitim alırken, bazı mavi yakalı işçiler mesleki becerilerini kazanırlar. Çoğu mavi yakalı meslek, temel iş görevlerini yerine getirmek için örgün eğitim almayı gerektirmez.

Kazanç

Beyaz yakalı işler çoğu mesleğe girmek için gereken eğitim seviyesi nedeniyle genellikle iyi ödeme yapar. Beyaz yakalı işçiler genelde maaş alırlar. Örneğin, ABD’de Mayıs 2009’dan itibaren avukatların ortalama yıllık ücreti, İşgücü İstatistikleri Bürosuna göre 113.240$’dı. Mali yöneticilerin medyan ücreti 101.190$ iken, inşaat mühendislerinin medyan ücreti 76.590$ idi. Bazı meslek mensupları maaş kazanmasına rağmen, mavi yakalı işler saat başı ücretlidir. Örneğin, Elektrik İstatistikleri Bürosuna göre, ABD’de elektrikçilerin Mayıs 2009 itibarıyla ortalama yıllık ücreti 47.180 dolardı. Kamyon sürücüleri 37.730 dolar kazandı. Temizlik görevlileri, zemin bakım işçileri ve otomobil mekaniği gibi diğer mavi yakalı işçiler, 2009 BLS ücret tahminlerine göre saatte ABD’de 10,56 dolardan 17,03 dolara kadar değişen medyan saatlik ücret aldılar.

Bir organizasyonda birçok işçi grubu olabilir; çalışanlar giydikleri elbisenin rengi ile ayırt edilebilir. Üniformalarının rengi, organizasyonda kendilerinin gerçekleştirdiği işi belirtir. Mavi yakalı işler, işi yapan kişinin el emeği yaptığı ve bir saatlik ücret aldığı işlerdir. İkinci tür iş, çalışanın ofis çalışması yaptığı ve sabit bir oranda maaş çektiği beyaz yakalı iştir.

İki iş arasındaki en büyük fark, beyaz yakalı işlerin düşük ücretli olmasıdır.

Mavi Yaka ile Beyaz Yaka Arasındaki Fark

KIYAS MAVİ YAKA BEYAZ YAKA
Anlam Fiziksel emek gerektiren bir iş, Mavi Yaka işi olarak bilinir. Masa başı çalışma gerektiren bir iş, Beyaz yaka işi olarak bilinir.
Renk Mavi Beyaz
Çalışma Yeri Fabrika veya sanayi bölgesi. Ofis
İşi yapan İşçiler Çalışanlar
Kazanç Gündelik Maaş
Ödeme Türü Saat başına Performans
İş gereksinimi Kas gücü Beyin
Ödeme Sıklığı Günlük Aylık

Mavi yaka ile beyaz yaka arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Orta Sınıf ile İşçi Sınıfı Arasındaki Fark

Bir kişi, bir aile veya bir grup insan belirli bir sosyal sınıfa ait olsun, gelirleri, servetleri, güçleri ve toplumdaki konumları ile ilişkilendirilir. Farklı toplumsal sınıfların açık bir tanımı olmamıştır. Sıkı kurallara göre bu terimlerin düşünülmemesi daha iyidir. Genel olarak, bu sınıflar genellikle gelir ve zenginlik ile bağlantılıdır, ancak insanların ömür boyu bu sınıfları aşması normaldir. İşçi sınıfında doğan bir kişi, hayatın bir noktasında orta sınıfa geçebilir. Bu sınıfların davranış kalıplarını farklı sebeplerle anlamak hala oldukça yararlıdır: psikografik ve demografik bakış açılarından, sosyo-ekonomik araştırmalardan, hatta iş dünyasındaki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinden.

İşçi Sınıfı

Bu sınıf genelde hiç veya biraz eğitim almış ve kiralanmış evlerde yaşayan bireyler, gruplar ve aileleri kapsar. Eğer işçi sınıfının birisi kendi evine sahip olursa, uzun süre tasarruf ettikten sonra eve girer. O zaman bile, muhtemelen o evde uzun bir süre yaşıyorlardı ve evin modası geçmiş veya perişan halde olabilir. İşçi sınıfının üyeleri, çoğunlukla vasıfsız ya da yarı vasıflı işlerde çalıştırılır. Bu denetim eksikliği, çok az veya hiç eğitim almamak, işyerlerinde yeteri kadar kontrol sahibi olmamak ve pek çok varlık biriktirememek ile ilgilidir. Bu, işyerinde ve toplumda daha iyi bir statüye sahip olan çok daha iyi eğitimli ve profesyonel orta sınıf ile kıyaslanır.

Değerler, din, kültür veya siyasi eğilim söz konusu olduğunda, işçi sınıfı hiçbir şekilde homojen bir grup değildir. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde, çoğunlukla beyazlardan oluşur, ancak diğer etnik gruplardan birçok kişi ve farklı etnik gruba ait birçok kadın bu gruba dahil edilir. Eğer bu grup dinsel ve etnik kimliklerine bağlılık açısından orta sınıfa kıyaslanırsa, bu gruba ait kişiler bu kimliklere daha güçlü bağlılıklar içeriyor gibi görünür. İlginç bir şekilde, işçi sınıfının üstünde bir yuva ve muhtemelen eğitim, gelir ve iş güvenliği açısından daha iyi olabileceği düşünülen alt orta sınıf gruplaması sıklıkla işçi sınıfına yaklaşmaktadır veya bazen işçi sınıfıyla örtüşmektedir.

Orta Sınıf

Bu sınıf, normalde bir üniversite eğitimi almış ve mesleğe giren insanlardan oluşur. Çok sayıda orta sınıf insan, kamuya açık ya da özel işyerinde bile yüksek pozisyonlara ulaşmıştır. Orta sınıf üyeleri böylece devlet, özel veya meslek yüksek okullarında bir üniversite eğitimi alabilmekte ve 4 yıllık lisans derecesine sahip olabilmektedir. Genellikle bir ev sahibidirler. Bir hafta içinde çalışması gereken saat sayısı dahil, hayatlarını kontrol edebilirler. İşyerlerinde, diğer birçok işçiyi denetlemekle görevlendirilmiş pozisyonları vardır. Mali özgürlük ve ekonomik güvenlik açısından bakıldığında, hayatlarına rahatlık katan önemli ekonomik güvenlikleri vardır. Orta sınıfa ait bireyler ve aileler çeşitli değerler, dinler, kültürler ve politik eğilimleri temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde, orta sınıf orantısız olarak beyazdır. Yaygın olarak üst orta sınıf olarak anılan orta sınıfın üst katmanları, boş zaman ve lüks ürünler ve hizmetler için seyahat gibi lüks özellikleri göze alabilir.

Orta Sınıf ile İşçi Sınıfı Arasındaki Fark

Orta Sınıf ile İşçi Sınıfı Arasındaki Fark

Akademik ve Profesyonel Araştırmalar

Youngstown Eyalet Üniversitesi’ndeki İşçi Sınıfı Çalışmaları Merkezi, işçi sınıfının dünyaya bakışını ve anlayışını benimseyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk akademik ve disiplinlerarası merkezdi. Merkez, bunun yerine, işçi sınıfının sadece endüstriyel mavi yakalı işçiler ve aileleri gibi kalıplaşmış olamayacağını iddia eder. Merkeze göre, işçi sınıfı çok daha çeşitlidir ve geleneksel olarak öyle olmuştur. Irk, din, meslek veya coğrafi konuma bakılmaksızın, merkez web sitesinde işçi sınıfının bu kutulardan hiçbirine sığmadığı belirtiliyor.

Sınıf Derecesi İçin Kriterler

CWCS’ye göre sınıf bölünmeleri, ekonomilere bağlı. Bir kişinin kazandığı tutarı ve çalışmalarının niteliği, öncelikle herhangi bir sınıfa dahil olmayı yönetir. Böylece merkez daha önce anlatılanlarla iyi bir şekilde ayrım yapar-aşağıdaki kriterler bir sınıfa dahil edilmeyi belirler:

 • eğitim,
 • gelir,
 • servet ve
 • kişinin işini kontrol edebilme yeteneği.

Bu faktörler, birinin bir sınıfa veya başka bir sınıfa dahil edilmesine esas olarak karar verir. Bu nedenle, çalışması saatlik ücreti temel alan ve başkası tarafından denetlenen herkes işçi sınıfının bir parçasıdır. Her iki mavi yaka endüstri işçisi, büro ve lokantalarda çalışan büro elemanları ve perakende satış noktasındaki işçiler de işçi sınıfının bir parçasıdır. Onlara karşıt olarak, bir işyerinde maaş alan ve denetleyici bir rolü olan herkes orta sınıfta olacaktır. Bu nedenle, küçük, orta veya büyük organizasyonlar, perakende mağaza yöneticileri, öğretmenler ve tıp mesleğinde çalışan birçok profesyonel için çalışan orta düzey işçilerin birçoğunun orta sınıfa ait olduğu sınıflandırılacaktır. Sahipleri ve girişimcileri, özellikle kazançları veya maaşları hanehalkı geliri sahiplerinin en fazla %1 veya 2’si arasına yerleştiyse, daha ileri bir sınıf, yani Üst Sınıf olurdu.

Oyun Sınıfı Bölümleri

Sınıfların siyasi çağrışımları da vardır. İnsanlar arasında bölünmeler yaratabilirler ve gruplar arasında ittifaklar oluşturabilirler. Bir işyerinde yönetim çıkarları bazen işçilerin menfaatleri ile çatışmaktadır. En fazla emeği en düşük maliyetle almak için çabalıyor olabilirler. Öte yandan, işçiler mümkün olan en düşük miktarda çalışma için mümkün olan en yüksek maaşları almak isteyebilirler. İki grup, gerçek işin gerçekleştiği dengeyi belirleyen bir uzlaşmaya varmalıdır. Devlet düzenlemeleri ve politikaları, bir sınıfı daha fazla etkileyebilir. Sınıflar da merkezin araştırmasına göre “kültür” ile bağlantılıdır.

Sınıf İçinde Bağlar

İşçi sınıfının aileleri, komşuları, toplulukları ve iş arkadaşları orta sınıfla karşılaştırıldığında daha güçlü bir bağ oluştururlar. Orta sınıf bireylerde kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim üzerine daha fazla baskı olmakla birlikte, işçi sınıfına giren kişiler günlük konulara daha fazla konsantre olma eğilimindedir. Çeşitli sınıflar hakkında genel nüfus içinde hakim olan düşünce ve onlara yönelik tutumlar, genel kültür ve TV ve radyodaki bu sınıflar hakkında söylenenlerden de etkilenmektedir.

Geniş Tanımlardan Kaçının

Bununla birlikte, geniş tanımlardan kaçınılmalıdır. Bir kamyon şoförünü, işçi veya orta sınıfa ait olarak tanımlamak zor olacaktır. Kamyonun sahibi sürücüsü olabilir. Dahası, sendikalaşmamış basit bir işçi saatte 8-9 dolar kazanabilirken, sendikalaşmış bir işçi bu miktarın iki katı kazanabilir. Bu nedenle, bazen insanlara iş ve gelir temelinde sınıflandırma kafa karıştırıcı hale getirebilir. Bu nedenle, sınıfların çeşitliliği ve karmaşık yapısı, özellikle de çevre bölgelerde yakalanması zor. Bununla birlikte, işçi sınıfının arasında ortak özellikler vardır ve orta sınıf için de aynı geçerlidir. İşçi sınıfının ailelere ve topluluklara güçlü bir bağ oluşturduğu bilinmektedir. İş yerlerinde orta sınıf meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında daha çok mesleğe ilişkin tehlikelerle karşı karşıyalar. Bazen de toplumda olumsuz olarak kalıplaşmışlar. Onların asıl endişesi, sınırlı eğitimidir, çünkü geleceğini başka şeylerden daha fazla etkileyen tek faktör budur. Ancak siyasi anlamda, oldukça büyük bir oy verme bloğunu temsil ediyorlar.

Ekonomik Krizin Sınıflara Etkisi

Global Research dergisindeki makalesinde Profesör James Petras, 2008’den 2011’e kadar uzanan ekonomik kriz yaşandıktan sonra bile, kitlesel ayaklanma ya da ulusal protesto ve direnişe başvurmadığını gözlemliyor. Bunun paradoksal görünmesine karşın, hem çalışma hem de orta sınıfın o dönemde katıldığı, iş, ücret, fayda ve ipotek vb. kaybetmelerine neden olduğu dikkate değerdir. Ancak, her iki sınıf da bu sorunlardan toplu ya da blok etkilenen kişilerdir. Belli bir sınıfta dahi olsa, bazıları muhtemelen olumsuz etkilenmiştir, bazıları ise fayda sağlamıştır. İlginç bir şekilde, sendikalı kamu çalışanları, daha sert vergilerle karşı karşıya kaldıkları özel işçilerden daha çok yararlandı.

Bu nedenle işçi sınıfı ve orta sınıf genel olarak sınıflandırılabilir; ancak, her zaman biraz karışıklık ve örtüşme olacaktır ve zaman zaman iki sınıf da benzer şekilde ekonomik güçlere maruz kalabilir. İşçi sınıfının zorlandığı görülse de, sendikalaştırılmış işçi genelde bu genellemenin bir istisnasıdır. Temel fark, her bir grubun bir üniversite eğitimine girme yeteneğidir ve bu da bu iki sınıfı daha da bölen daha büyük farklılıklara dönüşür.

Kapitalizm ile Tüketimcilik Arasındaki Fark

Kapitalizm, üreticileri, kaynak sahiplerini ve tüketicileri, devlet müdahalesini en az veya hiç bağımsız olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmaya teşvik eden bir sosyo-ekonomik sistemdir. Tüketici eylemlerinin, özel mülkiyet, kâr amacı güdüsü ve tüketicilerin egemenliği kavramlarıyla yönlendirilmesine olanak tanır.

Kapitalizm uyarınca üretim unsurları, mevcut yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek için azami özgürlük sahibi bireylerin mülkiyetindedir ve yönetilmektedir. Kendi mülklerini veya firmalarını kendi iradelerine göre alabilir, satabilir ve idare edebilirler. Bireyler üretim fabrikalarına sahip olmaları nedeniyle, işlerini verimli bir şekilde yönetmek suretiyle maksimum kazanç elde etmek için en iyi çabayı gösterirler.

Kapitalizm, kâr güdüsü üzerinde durur; çünkü işverenlerin yanı sıra işçilerin refahlarını sağlamaya yönelik yeni girişimler başlatan itici güç budur. Kâr amacı güdüsünden ötürü, ürün fiyatları, üreticiler tarafından sunulan fiyatlar ve tüketicilerin tercihleri ​​ile otomatik olarak belirlenir. Tüketiciler, üretilecek olan ürünlerin çeşitlerini ve miktarlarını dolaylı olarak ancak sıkı bir şekilde dikte eder ve en geniş kesime uygun fiyatlı hale getirmek için bunların nasıl üretileceğini belirler.

Kapitalist bir toplumda tüketiciler egemenleşirler. Sevdikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri alabilirler. Üreticiler aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaç ve zevklerini karşılayacak ve maksimum miktarda kâr elde edebilecek çok çeşitli mal üretme üzere teşvik edilirler.

Kapitalizm, alıcılar ve satıcılara maksimum serbestlik sağladığından, kapitalist piyasada, malların üretimi, dağıtımı, fiyatları ve tüketimiyle ilgili piyasa kararını etkilemek için aralarında rekabet eden birçok alıcı ve satıcı vardır.

Kapitalist toplum, serbest piyasa, özel mülkiyet, kâr güdüsü ve bireysel özgürlüğün varlığı ile birlikte, üretim ve tüketim alanlarında devlet tarafından asgari müdahale edilerek tüketimciliğin gelişmesi için en uygun koşulları sunar. Bu, kapitalizmin tüketimle eşanlamlı olduğu izlenimini verir. Bununla birlikte, iki kavram arasında bazı ayırıcı özellikler vardır.

Tüketimcilik

Tüketimcilik, bireylerin maksimum mal ve hizmet almalarını ve tüketmelerini sağlayan bir ideolojidir. Sonuç olarak, devletin ekonomi politikalarını ve programlarını yönlendiren tüketicilerin özgürce seçimlerine göre imalatçılar tarafından malların üretimini savunur. Tüketicileri, sosyal ve ahlaki imalarından bağımsız olarak, konforlu bir yaşam sürmeye devam ettirir. Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana tüketim hızla artmakta ve bütün sınıflardan, dinlerden ve milletlerden insanları kuşatmaktadır.

Tüketimciliğin büyümesi kapitalizmin büyümesiyle çakışır. Piyasa, kar motivasyonu ve teknolojik verimliliğin artması, farklı sınıflar arasında ekonomik refaha ve tüketim kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç duyulur hale getirdi.

Endüstri devriminden sonra tüketici mallarının mevcudiyeti, geniş bir fiyat aralığına ait çok çeşitli ürünlerin tek bir yerde bulunabildiği mağazaların ortaya çıkması alış veriş alışkanlığını tetikledi ve boş zaman aktivitesinin kalıcı bir özelliği haline geldi. Üretim hattı gibi bilimsel olarak yönetilen üretim yöntemi ile seri üretim sistemi, verimliliği şaşırtıcı derecede artırdı ve malları çok daha düşük fiyatlarla sattırdı. Kapitalist ekonomik sistemin ayrılmaz bütün bu faktörleri tüketimin artmasına katkıda bulundu.

Tüketimciliğin tüketime azami önem vermesinin olumsuz sonuçları vardır. İhtiyaçları aşan malları satın alıp tüketmek, bencil bir tutum geliştirir ve çağlar boyunca düşünürler tarafından sadık kalınan basit ve disiplinli yaşama ilkesine aykırı bir “yaşam biçimi” geliştirir. İnsanları, ekonomik büyümenin tüm sorunlara cevap olduğu yanlış görüşüne karşı savunmasız bırakır.

Yukarıdakilerden anlaşılacağı gibi, kapitalizm, tüketimciliğin bol miktarda yetiştiği bereketli toprakları sağlar.

İş Geliştirme ve Satış Arasındaki Fark

Satış ve iş geliştirmenin tek ve aynı şey olduğu yaygın bir yanlış anlayış olmakla birlikte, doğru değildir, ve de değiştirilebilir olarak kullanılamazlar. Satış, bir ürün satarak gelir elde etmenin temel işlemidir. Piyasada rekabet avantajı elde edebilmek için satış operasyonları sürekli ölçeklendirilmeli ve bir işletme tarafından optimize edilmelidir. Bu daha fazla satış elemanı ve kanal ortağı işe almak ve daha sonra satışları artırmak için gerçekçi hedeflerle sağlam bir tazminat planı önermek anlamına geliyor. Öte yandan, iş geliştirme, bir ürün ve potansiyel müşterilerle bir pazar segmenti arasındaki eşleşmeyi belirlemeye odaklanmaktadır. İş geliştirminin temel amacı gelir üretmek değildir. Bunun yerine, doğru ürün-pazar uyumu inşa etmekle ilgilidir. İkisi arasındaki farkı daha iyi anlamak için, gerçekte ne olduğunu bilmek önemlidir.

Satış

Satışlar, pazar liderliği kazanmak için seçilen pazar segmentinde ürünü satarak gelir elde etmektir. Satışın birincil amacı bir anlaşmayı imzalamaktır. Bir iş geliştirme temsilcisi tarafından nitelikli bir lead kazanılırsa, satış ekibi anlaşmayı bitiş çizgisine götürmekten sorumludur.

İş Geliştirme

Pazarlama alanında rekabetçi bir konum oluşturmak için iş geliştirme ve ürün yönetimi yan yana çalışır. İş geliştirme, küçük bir süre içinde olabildiğince çok satış yapmak anlamına gelmez; işin ilerlemesiyle mümkün olduğunca çok sayıda ilişki kurmak ve satış personelinin fırsatları kapatabilmesi için fırsat kapılarının açılması ile ilgilidir.

İş Geliştirme ve Satış Arasındaki Fark

Ölçeklenebilirlik

Satışın rolü bir ürünü doğrudan son tüketiciye satmaktır, oysa iş geliştirmenin rolü, ürünü ölçek ortağı bir yolla ölçeklenebilir bir şekilde satmaktır. Bu demektir ki iş geliştirme, kendisi, nihai satıştan sorumlu değildir. Ölçeklenebilirlik, işletmelerin satış elemanlarını veya iş ortaklarına yarattığı küçük gruplardan izleyicilere erişmelerini sağladığı için burada önemli bir faktördür.

Boyut

Satışların, kapasitenin tanımlanmasıyla daha fazla ilgisi vardır. Bir şirkette daha fazla satış elemanı olması ve zamanla hızla büyüme eğiliminin nedeni budur. Ancak, iş geliştirme ekipleri nispeten daha küçüktür ve mevcut iş ortaklarıyla yol alarak küçük bir boyutu korumayı tercih ederler. İş gelişiminin yaratıcılığı, bir iş ortağının nihai müşterisine değer sunmak için bir eylem dizisini tanımlarken açıklamaya uyan ortakları tanımaya yatmaktadır.

Odak vs. Planın Uygulanması

İş geliştirmenin işlevi, bir işletmenin ne kadar genişleyeceğini ve bu genişlemenin nereden geleceğini belirlemek ve daha sonra bunun nasıl başarılabileceğini yorumlamaktır. Satışlar, nihai bir ürüne veya hizmete bağlamak için son kullanıcılar ile bir ilişki geliştirir. Diğer bir deyişle, iş geliştirme planı hazırlamak, odaklamak ve ölçmek üzerine kuruluyken, satışlar onun icrası ile ilgilidir.

Genişleme vs. Ürünlerin ve Hizmetlerin Dağıtımı

İş geliştirme yöneticileri, geliri artırmak için işi büyütmenin yollarını araştırır ve bu nedenle mevcut pazarı genişletmek ve yenisini bulmak için stratejiler üretir. Satış yöneticileri, diğer taraftan, pazardaki ürün ve hizmetlerin dağıtımını takip eder ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmak için satış temsilcilerine önceden tanımlanan hedefleri belirler.

Fiyatlandırma ve Envanter Yönetimi

Mal ve hizmet fiyatları, bir iş geliştirme müdürü tarafından gözlemlenir. Aynı zamanda üreticilere ve distribütörlere doğru fiyatı belirlemek için pazarlık yapmak için görüşür; örneğin, belirli bir ürüne yönelik talebin pazarda düşmesi durumunda, talebi artıracak ve sonuçta toplam gelir akışını artırabilecek daha düşük bir fiyat ayarlamaya çalışabilir. Bu nedenle, iş geliştirme bir ürün ve hizmet fiyatını belirlemekle sorumludur. Satış yöneticileri ayrıca üreticiler ve distribütörler ile ilgilenir, ancak etkileşimlerinin amacı, makul bir envanter seviyesini korumak için yeterli stok bulunduğundan emin olmaktır. Bir işletmenin stok gereksinimlerini belirlemek ve müşterilerin tercihlerini ölçmek için istatistiksel bilgileri kullanırlar.

Pazar Eğilimlerinin Yönlendirilmesi

İş geliştirme, çevikliktir. Pazarlama eğilimleri zaman zaman değişmeye devam ettiği için bu, bir iş geliştirme yöneticisinin en önemli özelliklerinden biridir ve bu çeşitlemeleri tetikleyen çok faktör vardır. Dolayısıyla, zamanında kararlar almak ve şirketin ürünlerini, hizmetlerini ve fiyatlamalarını, tüketicilerin talep veya eğilimlerinin içindeki para birimi dalgalanma ve varyasyon fark ettikçe en kısa sürede ayarlamak zorundadırlar. Aksine, tüketici eğilimleri, satış yöneticisi tarafından performansın nasıl iyileştirilebileceğinin yollarını belirlemek için düzenli olarak gözlemlenir. Örneğin, satış temsilcileri, yöneticileri tarafından, rakipleri tarafından kâr amacıyla satılan malları ve hizmetleri benzer şekilde tanıtmak üzere yönetebilirler.

Bilgi Toplama Vs. İş Bitirme

İş geliştirme, pazar liderliği ve temel sorunlar ile ilgili bir çözüm bulunması ihtiyacı hakkında olabildiğince fazla bilgi toplamakla sorumludur. İlk planlama ve çalışma, sağlam bir strateji ortaya çıkarmak için bu verilerin toplanmasına dayanmalıdır. Satış ekibi, bir anlaşmayı imzalamaya çalıştıkları için iş geliştirme personelinin kaldığı yeri seçer. Onların sorumlulukları, değer önermesinin iş planına nasıl uyduğunu göstermek, kendi ürünlerini rakiplerinin ürünüyle karşılaştırmak, bir fiyat dökümü sağlamak, sözleşmenin şartlarını tanımlamak, bir ürün denemesi oluşturmak ve bir uygulama planı hazırlamaktır.

Daha Büyük Bir Resim Yakalama Yeteneği

Bir iş geliştirme müdürünün etkinliği, kısmen kendi sorumluluklarının ötesinde daha büyük bir resim görme ve bir iş tarafından tanımlanan hedeflere ulaşmak için odağını tutma yeteneğine dayanır. Örneğin, genellikle bir şirketteki farklı departmanlardan yöneticilerle, sunumların hazırlanmasında ve sözleşme görüşmelerinin yönetiminde yardımcı olmak için yan yana çalışmayı içerir.

Satışların başarısı, farklı bölgelerdeki bir dizi ürün yelpazesini denetleyebilme yeteneklerine dayanmaktadır. Satış yöneticilerinin gelirlerini ve kazançlarını artırmak için bu bölgenin talebine göre taktiklerini değiştirmeleri gerekir.

Her ne kadar iş geliştirme, tüm ticaretin bir parçası olarak görülebilse de, ancak satışların yerini alamayacakları belirtilmelidir. Aslında, odaklanmış bir satış elemanının olmaması durumunda bir iş başarısız olur. Satış departmanında çalışan bireyler, iş geliştirme bölümünde çalışanlarınkinden farklı özelliklere sahiptir, örneğin pazarlama tekniklerini iş geliştirme yöneticilerinden daha iyi anlayabilirler. İş geliştirmenin amacı işin ana unsurlarını bir araya getirmektir.

Bunlar, ağırlıklı olarak herhangi bir iş tarafından kontrol edilemeyen bir insan davranışını anlama ve etkileme üzerine kurulu olan sosyal mühendislik süreçleridir. Pazarlama liderliği kazanmak için satış ve iş geliştirme süreçlerini tanımlamak, test etmek, biçimlendirmek, optimize etmek ve ölçeklendirmek bu nedenle önemlidir.