Emeviler ile Abbasiler Arasındaki Fark

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra islam dünyası halifeler tarafından yönetilmeye başladı. Son halife Hz. Ali oldu. Sonrasında Emevi ve Abbasi’ler devraldı.

Emeviler ile Abbasiler Arasındaki Fark

 1. Emevi devleti Arap miliyetçiliği politikası izledi. İslamın özüne aykırı bir şekilde Arap olmayan müslümanları aşağılayıp “mevali” dediler. Abbasiler ise Arap olmayanlara da hoşgörü ile davrandılar.

 2. Emeviler devlet yönetininde sadece Emevi soyundan gelenlere önemli görevler verirken, Abbasiler İranlı ve Türk memur ve askerlere önemli görevler verdiler.

 3. Emeviler Dönemi Türk Arap ilişkileri savaş halindeyken, Abbasiler dönemi Türk Arap ilişkileri dostane gelişti.

 4. Emeviler döneminde Türkler müslüman olmazken Abbasiler döneminde büyük kitleler halinde müslüman oldular.

 5. Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin Bağdat’tır.

 6. Emeviler kısa yaşadı, Abbasiler uzun yaşadı.

 7. Emevilerin güçlü orduları vardı. Abbasilerin yoktu.

 8. Abbasiler döneminde bilim ve sanat daha gelişmişken, Emeviler döneminde o kadar gelişme görülmemiştir.

 9. Emeviler döneminde merkezi otorite Abbasilere göre daha güçlüdür.

 10. Abbasiler, vezirlik ve emir-ül ümeralık kurumunu kurdular. Emir-ül ümera, başkomutan durumundaydı.

 11. Abbasilerde gelişmiş bir divan teşkilatı varken Emevilerde yoktur.

 12. Emevi halifeleri Emiru’l-Mü’minin, Abbasi halifeleri ise İmamu’l-Müslimin unvanını kullandılar.

 13. Emeviler ülkeyi büyük eyaletlere ayırarak yönetirken, Abbasiler illere ayırarak yönetmiştir.

 14. Emeviler tam bir Arap devletidir. Abbasiler tam bir İslam devletidir.

 15. Abbasiler deniz kuvvetlerine önem vermezken, Emeviler döneminde güçlü bir donanma vardı.

 16. Emeviler yaklaşık 100 yıl hüküm sürdüler, Abbasiler ise nerdeyse 500 yıl hüküm sürdü.

 17. Emeviler Abbasiler tarafından yıkıldı, Abbasiler ise Moğollar tarafından.

 18. Emeviler Akdeniz kıyılarına ilgi gösterip, yayılmaya çalıştılar. Abbasiler ise daha çok İran ve Irak gibi düz topraklarda at koşturdular.

 19. Emevi döneminde kadının sosyal hayatta yeri ve gücü çok fazlaydı.

 20. Emeviler askeri ve fiziksel olarak yayılmaya önem verdi, Abbasiler ise bilginin yayılmasına.

Facebook Yorumları