Feminizm ile kadıncılık arasındaki fark oldukça geniş ölçektedir. Günümüzde kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve üreme hakları, uluslararası toplumun gündemindeki önceliklerdir. Ancak, bu her zaman böyle değildi. Kadınlar her zaman kendi hakları için savaşagelmişlerdir. Pek çok kadın ayrımcılığa uğramıştır ve dünyanın çeşitli yerlerinde erkek muadillerinin boyunduruğu altına girmek zorunda kalmışlardır. Örneğin, kadınlar ve çocuklar, çatışmalardan etkilenen bölgelerde toplumun en savunmasız kesimleridir; pek çok Batılı ülkede kadınlar iş yerinde ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor; ve kadına yönelik şiddet tüm dünyada büyük bir endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

Ayrımcılık ve baskıya maruz kalan kadınlar, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve eşit ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek için direniş hareketleri başlattı. Kadın hakları mücadelesi çerçevesinde, feminizm ve kadıncılık gibi farklı hareketler ve sosyal çerçeveler bulabiliriz.

Feminizm

Feminizm ile kadıncılık arasındaki fark nedir anlayabilmek için önce tanımları bilmemiz gerekir.

Kadınlar her zaman hakları için mücadele ettiler ve feminist hareketler tüm dünyada yaygın fenomenler haline geldi. Birkaç farklı feminizm olsa da, terim genel olarak “kadınların erkeklerle aynı haklara, güce ve fırsatlara sahip olmasıdır”.

Feminizm, temel amacı kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olan sosyal bir çerçevedir. Feminist hareketler kadın merkezlidir ve genellikle erkekleri düşman olarak görürler. Amerika Birleşik Devletleri’nde feminizm 1960-1970’lerde yayılmaya başlamış ve Amerikan toplumu üzerinde derin etkileri olmuştur. Feministler tarafından desteklenen “radikal” fikirler tüm dünyada kültürleri ve toplumları değiştirmeyi başarmıştır. Örneğin feminist savaşlar sonucunda elde edilenler:

 • Genel oy hakkı
 • Kadın işçi hakları
 • Kadınların üreme hakları
 • Cinsiyet eşitliği
 • Kadına yönelik şiddetin azalması
 • Eşit istihdam fırsatları
 • Sahip olunan mülklerin eşitliği ve
 • Ataerkil toplumda değişiklikler.

Aslında, feminizm çoğunlukla ataerkil toplumun basmakalıp ideallerine karşı savaşır. Ataerkillik, (geleneksel olarak) toplumsal cinsiyet rolleri temelinde toplumları bölen bir güç sistemi idi. 20. yüzyılın başlarında erkekler imtiyazlıydılar ve tüm sosyal yapılar erkeklerin üstünlüğünü korumak için tasarlanmıştı. Tersine, kadınlar çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalmışlardır:

 • Oy kullanamadılar
 • Ülkenin siyasi hayatına aktif olarak katılamadılar
 • Çalışamadılar ya da çalıştırılmadılar
 • Mülk sahibi olamadılar
 • Evde çalışmak ve çocuklarıyla ilgilenmek zorundaydılar
 • Kendi bedenleri üzerinde özerkliğe sahip değildiler.

Ataerkil model tüm dünyaya yayıldı ve “eski zihniyet”in yansımaları bugün hala görülebiliyor. Hatta Avrupa ve Batı ülkelerinin bazı bölgelerinde kadınlar ayrımcılığa maruz kalmaya devam ederken, bazı Orta Doğu ve Afrika ülkeleri de ataerkil kalmaktadır. Örneğin, Suudi Arabistan’da kadınlar 2017 yılına kadar araba kullanamazdı. Yine Suudi Arabistan’da kadınlar “koruyucu erkeğin” ailesinden bir erkek üyeden izin alınmaksızın ülkenin dışına seyahat edemezler.

Feminizmin birçok toplum üzerinde güçlü bir etkisi olsa da, hareket çoğunlukla orta ve üst sınıf beyaz kadınlarla sınırlıydı. Bu nedenle, feministler sıklıkla, ırkçılığın, cinsiyetçilik ve sınıfçılığın neden olduğu mücadelenin ihtiyaçlarını ve siyah kadınların durumunu göz ardı etmekle suçlanmıştır.

Kadıncılık

Womanist” ya da Türkçe ifadeyle “Kadıncı” terimi, yazar Alice Walker tarafından 1983’te “In Search of Our Mothers’ Garden: Womanist Prose” adlı kitapta kullanıldı. Yazar “Womanist”i yani “Kadıncı”yı şöyle tanımladı:

“Kadınsı kadınlardan. (“Kız gibi” değil, yani ciddiyetsiz, sorumsuz, ciddi değil.) Siyah bir feminist veya feminist renk. Annelerin siyah hikaye anlatımından kadın çocuklara “kadınsı davranıyorsun” yani bir kadın gibi. Çoğunlukla çirkin, cüretkâr, cesur veya kasıtlı davranıştan bahseder. Birisi için “iyi” olarak kabul edilenden daha fazla ve daha fazla bilgi edinmek isteyen. Olgun işlerle ilgileniyor. Büyümüş gibi davranıyor. Yetişkin olmak. Siyah bir halk ifadesi ile değiştirilebilir: “Yetişkin olmaya çalışıyorsunuz.” Sorumlu. Yöneten. Ciddi.

Ayrıca: Başka kadınları cinsel ve/veya cinsellik olmadan seven bir kadın. Kadın kültürünü, kadınların duygusal esnekliğini (kahkahanın doğal dengesizliği olarak gözyaşlarına değer verir) ve kadınların gücünü takdir eder ve tercih eder. Bazen birseysel olarak erkekleri, cinsel ve/veya cinsellik olmadan sever. Erkek ve dişi tüm insanların hayatta kalmalarına ve bütünlüğüne adanmıştır.

Kadıncılık, kendini feminizmden ayıran, siyah kadını merkezleyen, kadınlığı kutlayan ve her toplumda kapsayıcı bir kültüre kavuşmayı amaçlayan sosyal bir çerçevedir. Kadıncılık, meselelere dayalı bir hareket değildir -meseleler sürekli olarak değişir- ancak eşit derecede ezilmeyle ilgilidir.

Kadıncılık, tüm toplumlarda siyah kadınların maruz kaldığı zulüm ve ayrımcılığın kesişimselliğinden kaynaklanmaktadır. Aslında, siyah kadınların ezilmeye yönelik mücadelesi, karşı karşıya kaldıkları şekliyle üç boyutludur:

 • sınıfçılık
 • cinsiyetçilik
 • ırkçılık
İlgili Haber:  Bilim ile Sosyal Bilim Arasındaki Fark

Tüm toplumlarda, siyah kadınlar diğer herkesten daha az para kazanır; çoğunlukla marjinalize edilmişlerdir ve ayrımcılığa uğrarlar ve siyah kadınlara yönelik suçlar (istismar, şiddet, cinayet vs.) genelde unutulur. Ne yazık ki, feminist hareketler genellikle siyah kadınların durumunu ele almamakta ve siyah ve Latin kadınları protestolarına katmakta başarısız olmuştur.

Georgetown’daki İlahiyat Fakültesi’nde İlahiyat Profesörü olan Diana L. Hayes, feminizmin seçkin doğası ışığında, “hem toplumda hem de Hıristiyan kiliselerindeki feminist hareket, beyaz bir kadından (genellikle eğitimli, orta sınıf kadınlardan) sonra renksiz ya da daha düşük sınıf bir kadın kadar zorlanmadan korkunç bir şekilde militan olma özgürlüğü ve ayrıcalığıyla karşı karşıyadır.” der. Bir başka deyişle, feminist hareketler arasındaki savaş, siyah kadınların durumuyla neredeyse tamamen alakasızdır.

Feminizm ile Kadıncılık Arasındaki Fark

Hem feminizm hem de kadıncılık, kadın haklarına yönelik mücadele çerçevesinde yer almaktadır. Bununla birlikte, ikisi arasında önemli farklar var. Feminizm ile kadıncılık arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Feminizm çoğunlukla orta ve üst sınıf beyaz kadınlarla sınırlıydı ve siyah kadınların ihtiyaçlarını göz ardı etti. Kadıncılık ise, siyah kadınların karşılaştığı üç boyutlu baskı (cinsiyetçilik, ırkçılık ve sınıfcılık) üzerine odaklanır.
 • Feministler sıklıkla erkekleri düşman olarak görürken, kadıncılar kara adamlarla zulüm ve ırkçılığa karşı mücadelede dayanışma gösterir.
 • Feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışırken, kadıncılık toplumsal cinsiyet uzlaşmasını hedeflemektedir.
 • Feministler genellikle beyaz olmayan kadınların haklarına saygı ve ilgisizlik gösterdiler; kadıncılar ise daima siyah, Latin ve beyaz kadınların haklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdu.
 • Kadıncılar kadınlığı ve kadın cinselliğini kucaklamaktayken, feministler sıklıkla kadının dişiliğinden veya femininlikten uzak durmaya çalıştı.
 • Feministler “kadın haklarını” kişisel deneyimleri temelinde tanımladılar ve “özgürleşme” kavramını evrenselleştirdiler; tersine, kadınsı ve siyah kadınlar, “renkli kadınların düşünce ve eylemlerinde kendi gerçeklerini değerlendirebilecekleri bir kriter yaratmak istediler.
 • Feminizm kadın merkezli ve konu temelli iken, kadıncılık, siyah kadın odaklıdır ve her baskı biçiminden eşit ölçüde endişe duymaktadır.

Bununla birlikte, iki hareket arasındaki pek çok farklılığa rağmen, feminizm ve kadıncılığın ortak bazı özellikleri var. Aslında her iki durumda da kadınlar birtakım zulüm ve hak mahrumiyetleri ile karşı karşıyadır ve her iki durumda da özgürlükleri ve toplumdaki rollerinin tanınması için savaşmaktadırlar. Toplumsal çerçeve ne olursa olsun, kadınlar her zaman erkek egemen toplumlarda kimliğini ve kendi kaderini tayin etmeye çalışırlar. Ancak, feministler mücadelelerini, siyah kadınların başlangıç ​​noktasıyla karşılaştırıldığında, zaten ayrıcalıklı bir konumdan başlattılar. Bugün, “beyaz orta sınıf”, siyah kadınların karşılaştığı zorluklardan daha fazla bilinçli olduğundan feminizm ile kadıncılık arasındaki farklılıklar daha az belirgindir. Nitekim, kadın hakları, uluslararası toplumun gündeminde kesişen bir mesele haline gelmiştir.

Özet

Feminizm ile kadıncılık arasındaki fark nedir özetleyecek olursa; kadınlar, kimliğini teyit etmek ve erkek egemen toplumlarda temel ve devredilemez haklarını kazanmak için daima mücadele etmek zorunda kaldılar ve bunu yapmaya devam ettiler. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ve çoğu Batılı ülkede) ataerkil sisteme karşı direniş hareketleri (yani feminizm) 20. yüzyılın ortalarına yayılmaya başlamış ve toplumlar üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Feminist hareketler oy kullanma ve üreme haklarını elde etti ve kadınların iş piyasasına girme ve kendi mülklerini kazanmalarına yol açtı. Bununla birlikte, birçok siyah ve Latin (ve bazı beyazlar) kadınlar, feminizmi, siyah insanların durumunu tamamen göz ardı eden ayrıcalıklı, orta sınıf bir beyaz kadın hareketi olarak görüyorlardı.

Bu nedenle, 1983’te yazar Alice Walker, siyah kadınların hak ve eşitlik arayışını “kadınsılık” olarak tanımlamıştır. Feminizmden farklı olarak, kadıncılığın amacı toplumsal cinsiyet uzlaşması, siyah kadın merkezlilik ve erkekleri olası düşmanlar olarak görmemeyi amaçlamaktadır. Kadıncılık, siyah kadınların maruz kaldığı üç boyutlu baskı olan cinsiyetçilik, ırkçılık ve sınıfçılığa tepki olarak doğmuştur. Günümüzde feministler ve kadıncılar ortak duruşlarını bulmuşlardır ve kadın hakları için mücadele daha kapsayıcı hale gelmiştir. Tüm kadınların, yaşlarına, kökenlerine ve cildinin rengine bakılmaksızın aynı hakları kullanmaya hakları vardır.

Feminizm ile kadıncılık arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here