Kapitalizm ile Tüketimcilik Arasındaki Fark

Kapitalizm, üreticileri, kaynak sahiplerini ve tüketicileri, devlet müdahalesini en az veya hiç bağımsız olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmaya teşvik eden bir sosyo-ekonomik sistemdir. Tüketici eylemlerinin, özel mülkiyet, kâr amacı güdüsü ve tüketicilerin egemenliği kavramlarıyla yönlendirilmesine olanak tanır.

Kapitalizm uyarınca üretim unsurları, mevcut yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek için azami özgürlük sahibi bireylerin mülkiyetindedir ve yönetilmektedir. Kendi mülklerini veya firmalarını kendi iradelerine göre alabilir, satabilir ve idare edebilirler. Bireyler üretim fabrikalarına sahip olmaları nedeniyle, işlerini verimli bir şekilde yönetmek suretiyle maksimum kazanç elde etmek için en iyi çabayı gösterirler.

Kapitalizm, kâr güdüsü üzerinde durur; çünkü işverenlerin yanı sıra işçilerin refahlarını sağlamaya yönelik yeni girişimler başlatan itici güç budur. Kâr amacı güdüsünden ötürü, ürün fiyatları, üreticiler tarafından sunulan fiyatlar ve tüketicilerin tercihleri ​​ile otomatik olarak belirlenir. Tüketiciler, üretilecek olan ürünlerin çeşitlerini ve miktarlarını dolaylı olarak ancak sıkı bir şekilde dikte eder ve en geniş kesime uygun fiyatlı hale getirmek için bunların nasıl üretileceğini belirler.

Kapitalist bir toplumda tüketiciler egemenleşirler. Sevdikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri alabilirler. Üreticiler aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaç ve zevklerini karşılayacak ve maksimum miktarda kâr elde edebilecek çok çeşitli mal üretme üzere teşvik edilirler.

Kapitalizm, alıcılar ve satıcılara maksimum serbestlik sağladığından, kapitalist piyasada, malların üretimi, dağıtımı, fiyatları ve tüketimiyle ilgili piyasa kararını etkilemek için aralarında rekabet eden birçok alıcı ve satıcı vardır.

Kapitalist toplum, serbest piyasa, özel mülkiyet, kâr güdüsü ve bireysel özgürlüğün varlığı ile birlikte, üretim ve tüketim alanlarında devlet tarafından asgari müdahale edilerek tüketimciliğin gelişmesi için en uygun koşulları sunar. Bu, kapitalizmin tüketimle eşanlamlı olduğu izlenimini verir. Bununla birlikte, iki kavram arasında bazı ayırıcı özellikler vardır.

Tüketimcilik

Tüketimcilik, bireylerin maksimum mal ve hizmet almalarını ve tüketmelerini sağlayan bir ideolojidir. Sonuç olarak, devletin ekonomi politikalarını ve programlarını yönlendiren tüketicilerin özgürce seçimlerine göre imalatçılar tarafından malların üretimini savunur. Tüketicileri, sosyal ve ahlaki imalarından bağımsız olarak, konforlu bir yaşam sürmeye devam ettirir. Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana tüketim hızla artmakta ve bütün sınıflardan, dinlerden ve milletlerden insanları kuşatmaktadır.

Tüketimciliğin büyümesi kapitalizmin büyümesiyle çakışır. Piyasa, kar motivasyonu ve teknolojik verimliliğin artması, farklı sınıflar arasında ekonomik refaha ve tüketim kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç duyulur hale getirdi.

Endüstri devriminden sonra tüketici mallarının mevcudiyeti, geniş bir fiyat aralığına ait çok çeşitli ürünlerin tek bir yerde bulunabildiği mağazaların ortaya çıkması alış veriş alışkanlığını tetikledi ve boş zaman aktivitesinin kalıcı bir özelliği haline geldi. Üretim hattı gibi bilimsel olarak yönetilen üretim yöntemi ile seri üretim sistemi, verimliliği şaşırtıcı derecede artırdı ve malları çok daha düşük fiyatlarla sattırdı. Kapitalist ekonomik sistemin ayrılmaz bütün bu faktörleri tüketimin artmasına katkıda bulundu.

Tüketimciliğin tüketime azami önem vermesinin olumsuz sonuçları vardır. İhtiyaçları aşan malları satın alıp tüketmek, bencil bir tutum geliştirir ve çağlar boyunca düşünürler tarafından sadık kalınan basit ve disiplinli yaşama ilkesine aykırı bir “yaşam biçimi” geliştirir. İnsanları, ekonomik büyümenin tüm sorunlara cevap olduğu yanlış görüşüne karşı savunmasız bırakır.

Yukarıdakilerden anlaşılacağı gibi, kapitalizm, tüketimciliğin bol miktarda yetiştiği bereketli toprakları sağlar.

Facebook Yorumları