Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi, kapitalist unsurları ve sosyalist yaklaşımları birleştiren çok benzer ekonomik modellerdir. Bu nedenle, temel özelliklerini anlamak için kapitalizmin ve sosyalizmin -karma ekonominin ve piyasa sosyalizmi üzerine kurulu olan iki teorinin- temel özelliklerini tanımlamamız gerekir.

Sosyalizm, üretim araçlarının kolektif sahiplenilmesini savunan ekonomik, politik ve sosyal bir teoridir. Bu paradigmaya göre, hükümet malların yeniden dağıtımını teşvik etmek ve üretim sürecini kontrol etmek için ekonomik alana büyük oranda müdahale etmelidir. Sosyalist bir sistemde, özel mülkiyete yer yoktur ve hiç kimse kaynak ve üretim araçları üzerinde özel kontrol sahibi değildir.

Bakınız: Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Kapitalizm, malların ve üretim araçlarının özel mülkiyeti ve kurumsal (veya özel) sahipliği etrafında düzenlenen bir ekonomik sistemdir. Kapitalist sistem içinde fiyatlar, serbest piyasada rekabetle belirlenir ve hükümet ekonomik alana müdahil değildir. Kapitalizm, bireysel haklara, şirket rekabetine ve özel mülkiyete öncelik verir.

Kapitalizm ve sosyalizm sürekliliğin karşı tarafında olursa, ve pazar sosyalizmi ile karma ekonomi ortada bir yerde konumlandırırsak -pazar sosyalizmi sosyalist tarafa doğru eğilir ve karma ekonomi de kapitalist kısma doğru daha çok yaklaşır.

Pazar Sosyalizmi

Pazar sosyalizmi, firmaların ve üretim araçlarının mülkiyetinin hükümette olduğu ve idare edildiği bir ekonomik sistemdir. Bununla birlikte, firmalar ürünlerini rekabetçi piyasalarda tüketicilere satmaktadır. Başka bir deyişle, pazar sosyalizmi, üretim araçlarının mülkiyetinde (piyasa ekonomisi bağlamında) toplumsal (kooperatif veya kamusal) imkanlara dayanır. Üretim araçlarını düşündüğümüzde, iki tür pazar sosyalizmini tespit edebiliriz:

 • Bir pazar ekonomisinde üretim araçlarının birlikte çalışarak sahiplenilmesi: Çalışanlar bu sistemin özünde yer almaktadır. İşçiler, işletmeleri kendi faaliyetlerinin yanı sıra kendi işletmelerine de sahip olur; ve
 • Bir pazar ekonomisindeki üretim araçlarının kamusal mülkiyeti: Bu durumda firmalar kamu yetkilileri tarafından idare edilir ve yönetilirken, kârlar tüm vatandaşlar arasında bölünür.

Pazar sosyalizminde hükümet büyük oranda ekonomik alana girer, ancak özel mülkiyet tamamen kaldırılmaz. Gerçekte, sosyalist sistemlerde her şey hükümete aittir ve kontrol edilir; bu durumda işletmeler rekabetçi bir pazar ekonomisi çerçevesinde çalışırlar.

Geçmişteki pazar sosyalist ülkeleri örnekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti – ülkenin ekonomisi, sermayenin sahip olduğu kooperatiflere ve sermayenin pazar tahsisine dayandığı için pazar sosyalizmi modeli olarak düşünülür;
 • Küba – Castro’nun yönetiminde;
 • Norveç ve Alaska’daki kamu politikalarının bazı yönleri – yani doğal kaynakların ortak mülkiyeti ile ilgili politikalar.

Pazar sosyalizmi – “liberal sosyalizm” olarak da bilinir – klasik sosyalizmin ılımlı bir biçimidir. Aslında bir pazar sosyalizm sisteminde hükümet, tüm üretim araçlarını kontrol altında tutmaz ve tüm üretim sürecini denetlemez.

Karma Ekonomi ile Pazar Sosyalizmi Arasındaki Fark

Pazar ya da piyasa sosyalizmi, “piyasa dengesi” fikrinin etrafında döner. Bu teorinin ana destekçisi olan Oskar Lange‘e göre, ekonomik faaliyet, bir planlama kurulu (hükümet üyelerinden oluşan) tarafından kurulmalı ve koordine edilmelidir. Fiyatlar devlet tarafından belirlenmeli ve firmalar, üretim maliyeti daha önce kurul tarafından öngörülen maliyetle aynı değere ulaşana kadar üretime yönlendirilmelidir. Daha sonra, yönetim kurulu, piyasa dengesi elde etmek için fiyatları ayarlamalıdır (arz ve talep arasındaki denge).

İlgili Haber:  Ütopik Sosyalizm ile Bilimsel Sosyalizm Arasındaki Fark

Bakınız: Arz ile Talep Arasındaki Fark

Bu yaklaşımın asıl problemi, hükümetin belirli bir kalemin ve bütün parçaların kesin fiyatını tahmin etmesinin neredeyse imkânsız olmasıdır. Ayrıca, piyasalar dengeye gelirken, ekonominin itici güçleri (örneğin, rekabet, oynaklık) sürekli olarak değiştiği için asla mükemmel dengeye ulaşmazlar.

Karma Ekonomi

Karma bir ekonomi, kapitalist unsurları ve sosyalist modelleri birleştiren bir ekonomik sistemi gerektirir. Karma ekonomik sistemde:

 • Hükümet, ekonomik alana müdahele edebilir;
 • Özel mülkiyet korunmaktadır;
 • Özel sektör kamuoyu ile yan yana çalışmaktadır;
 • Sermaye serbestçe kullanılabilir ve yatırım yapılabilir;
 • Hükümet, şirketleri kamulaştırabilir;
 • Hükümet ticaret kısıtlamaları ve sübvansiyonlar oluşturabilir; ve
 • Hükümet, kâr seviyelerini izleyebilir.

Karma ekonomilerin tümü aynı değildir, çünkü hükümetin iş alanına müdahil olması değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki ülkeler karma ekonomilerdir ve yüzdeler hükümet harcamalarının GSYİH’ya oranını göstermektedir (2012 itibariyle):

 • Birleşik Krallık -% 47,3;
 • Amerika Birleşik Devletleri -% 38,9;
 • Fransa -% 52,8;
 • Rusya -% 34,1;
 • Çin -% 20

Günümüzde, çoğu ekonomik sistem karma ekonomiler olarak kabul edilebilir, çünkü birkaç istisna dışında, saf kapitalist veya saf sosyalist (veya komünist) ülke bulmak zordur. Karma bir ekonomik sistemde hükümet sınırlı bir güce sahip ancak pazarın başarısızlığını önlemeye yönelik düzenlemeler yapmasına izin verilir. Aslında, hükümet şunları yapabilir:

 • Yüksek fiyatları düşürmek için müdahale etmek;
 • Çevresel konulara müdahale etmek (çevre kirliliği üzerine vergiler vs..);
 • Makro ekonomik istikrar sağlamak;
 • Eğitim ve sağlık sistemine destek sağlamak;
 • Tekelleşmeyi önlemek.

Karma bir ekonomik sistemde, hükümet vatandaşları kapitalizmin olumsuz etkilerinden korumak için bir güvenlik ağı görevi görür. Nitekim, kapitalist bir sistemde servet az sayıda zengin bireyin elinde iken, karma bir ekonomide hükümet, nüfusun geri kalanı yoksulluk içinde yaşarken, sermayenin birkaç cepten akmasını önlemektedir.

Karma ekonomik sistemler hem sosyalistler hem de kapitalistler tarafından eleştirilir: sosyalistler, hükümetin eşitsizliklerin önlenmesi için daha az piyasa gücüne izin vermesine inanırken, kapitalistler hükümetin ekonomik alanda daha az müdahale etmesini savunuyorlar. Gerçekten de, hükümet müdahalesinin doğru derecesinin belirlenmesi sorunlu olabilir.

Karma Ekonomi ile Pazar Sosyalizmi Arasındaki Fark

Karma ekonomi ve pazar sosyalizmi, kapitalist ve sosyalist politikaların bir kombinasyonu üzerine kurulan çok benzer ekonomik sistemlerdir.

Karma ekonomi ile pazar sosyalizmi arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Her iki sistemde de hükümet ve özel şirketler ekonomik alana girmektedir – ancak pazar sosyalizminde hükümet daha büyük bir rol oynamaktadır;
 • Her iki durumda da, hükümet toplumsal eşitliği teşvik etmek ve elde etmek için ekonomik alana müdahale eder – ancak bu eğilim pazar sosyalizminde daha güçlüdür;
 • Her iki sistemde de, özel sektör ve kamu sektörleri birlikte çalışır – karma ekonomilerde özel mülkiyet daha fazla korunur;
 • Her iki durumda da, hükümet sübvansiyonlara müdahale edebilir ve özel teşebbüsleri kamulaştırabilir;
 • Her iki sistemde de hükümet vatandaşları korumak ve tekel gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için hareket edebilir.
İlgili Haber:  Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Benzerliklere rağmen, karma ekonomi ve pazar sosyalizmi, hükümetin ekonomik alanda müdahale derecesine göre farklılık gösterir. Hükümet piyasa sosyalizminde daha büyük bir rol oynamakla birlikte, karma ekonomilerde ağırlıklı olarak “güvenlik ağı” gibi davranmaktadır. Dahası, karma ekonomilerde özel mülkiyet korunurken, ortak/kooperatif/kamu mülkiyeti pazar sosyalizminin ana özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Her iki sistem de işletmeler arasında rekabete izin verir, ancak pazar sosyalizminde firmalar (çok az sayıda istisna dışında) özel sektöre ait değildir.

Özet

Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi, hem kapitalizmin hem de sosyalizmin unsurlarını birleştiren iki ekonomik modellerdir. Kapitalist bakış açısı, özel mülkiyete öncelik verir ve sermayenin serbestçe dolaşabileceği bir serbest pazarı savunur. Öte yandan, sosyalizm, hükümet tarafından tamamen kontrol edilen bir ekonomik sistemi arzular. Devlet, bütün üretim araçlarına sahip olmalı ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için serveti bütün vatandaşlar arasında yeniden dağıtmalıdır.

Pazar sosyalizmi ve karma ekonomi benzer başlangıç ​​noktalarına sahipken ve ortak birçok özelliği varken, ikisi arasında birkaç önemli fark da vardır:

 • Pazar sosyalizminde firmalar kısmen veya tamamen devlete ait olmakla birlikte, rekabetçi bir piyasa ekonomisinde hareket etmesine izin verilirken, karma ekonomide özel mülk ve özel firmalar korunmaktadır ve hükümetin yanında çalışmaktadır;
 • Pazar sosyalizminde fiyatlar devlet tarafından belirlenir ve amaç piyasa dengesi elde etmektir. Karma bir ekonomide, fiyatlara vatandaşları “korumak” ve ekonomik eşitsizlikleri önlemek için müdahale edilebilmesine rağmen fiyatlar pazarın kaymalarına göre belirlenir.

İki kuram birçok ortak noktaya da sahiptir:

 • Her ikisi de kapitalizmin ve sosyalizmin unsurlarını birleştirir;
 • İkisi de hükümet katılımı ile serbest piyasa ekonomisi arasındaki denge için çalışırlar;
 • Her iki durumda da, hükümet serbest piyasanın genişlemesini düzenlemek ve sınırlandırmak için faaliyet göstermektedir;
 • Her iki teori de kapitalistler ve sosyalistler tarafından (farklı nedenlerle) eleştirilir;
 • Her iki durumda da, hükümet makroekonomik istikrar sağlamalıdır.

Bakınız: Mikro Ekonomi ile Makro Ekonomi Arasındaki Fark

Bu nedenle, pazar sosyalizmi ile karma ekonomi arasındaki en büyük fark hükümetin katılım derecesinde yatar.

Hükümetin birçok firmaya sahip olması, fiyatları belirlemesi, toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için harekete geçmesi, tekel gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için müdahale etmesi ve kaynakların ve zenginliğin tahsisini izlemesi nedeniyle, hükümetin katılımı pazar sosyalizminde daha da büyüktür.

Karma ekonomi ile pazar sosyalizmi arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istediklerimiz var ise yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın