Kast Sistemi Nedir?

Kast, sosyal tabakalaşma sistemidir. Bir diğer deyişle insanların zenginlik, gelir, meslek ya da sosyal statüye göre gruplandırılmasıdır. Kast sistemi, iş, sosyal statü veya hiyerarşik statüye bağlı bir yaşam tarzının kalıtımı ve izin verilen sosyal etkileşim ve istisnalarla genellikle endogami (aynı sınıftan biriyle evlilik) ile karakterize edilir.

“Kast” kelimesi, “ırk, soy veya cins” anlamına gelen İspanyolca/Portekizce “casta” kelimesinden türemiştir. Modern kullanımı, 1498’de, Hindistan’a gelen Portekizliler tarafından tanıtılmıştır.

Kast sistemleri tarih boyunca kullanılmıştır ve bugün hala mevcuttur. Bununla birlikte, çeşitli kültürlerde ve bölgelerde bulunur, ancak çoğu zaman Hint sosyal sınıf sisteminin bir örneği olarak anılır. Kast sistemleri, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Çin, Kore, Japonya, Eski Mısır, İran ve Afrika‘nın bazı yerlerinde bulunabilir.

Katı bir sosyal ayrım sistemi olarak kabul edilir. Bir kast sistemindeki pozisyon, bir kişinin değerini, aynı zamanda belirli yararları ve sosyal rızayı belirler. Sistemin alt katmanlarındaki insanlar daha fazla kısıtlamaya ve istisnalara sahiptir. Bir kast sistemi içinde, bir sınıfta istenebilecek birçok şey, başka bir sınıftakiler tarafından tamamen kaçınılabilir.

Kast, kalıtsal bir sistem olduğu için, belirli bir sınıf içinde doğulur ve çoğu durumda, daha yüksek bir sınıfa geçmek neredeyse imkansızdır. Bir kast sisteminin belirli bir sınıfı içindeki insanlar genellikle bir grup olarak kararlar alırlar ve bireysellik, sosyal sınıfın bir üyesi olarak kaybolur.

Din Nedir?

Dinin ne olduğu konusunda bilimsel bir fikir birliği yoktur. Bazıları dini “doğaüstü inanç” olarak sınıflandırmıştır. Bu hem yanlış hem de doğrudur. Çoğu dinin, insan kavrayışının ötesinde ilahi bir tanrıyla, ahiretle, ruhsal bir alemle ve mucizelerle ilgili düşünceleri olduğu için doğaüstü güçler ile ilgilenir. Bütün bunlar doğal olayların ötesindeki kavramlar olduğu için dinin doğaüstü olaylarla uğraştığı söylenebilir. Ancak çoğu din, hayaletlere, kurt adamlara, vampirlere ve diğer fantastik ve doğaüstü yaratıklara veya fikirlere inanmaz.

İlgili Haber:  Bilim ile Din Arasındaki Fark

Çoğu zaman din, çeşitli pratikler, yaşam tarzları, fedakârlıklar, kurbanlar ve dua yoluyla ilahi bir tanrıya ya da tanrılara ibadet eden bir inanç sistemi olarak anlaşılır. İlahi varlık en çok fiziksel dünyanın yaratıcısı ve çoğu zaman metafiziğin yaratıcısı olarak görülür. Bu inanca dayanır ve kanıttan bağımsız olduğuna inanılır. Bir insanın tanrı görüşüne bağlı olarak, tanrı fiziksel dünya ve bireysel inananların yaşamları üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahip olacaktır.

Dinin, tüm diğer kaygıları eninde sonunda gölgeleyen bir endişe ve yaşamın anlamının temeli olarak görüldüğü görüşü de vardır. Endişe hakkındaki düşünceler, endişenin anlaşılmasına bağlı bir yaşam tarzı ile ortaya çıkar. Bu nedenle birçok kişi, Budizm’in çeşitli biçimlerinde, düşünce ve felsefelerin, yaşamın anlamıyla ilgili olan inanç sistemine özgü bir yaşam tarzı aracılığıyla hayata geçirilmesinden beri dini olduğunu savunmaktadır.

Din, sonunda, bir bireyin ruhsal düzeyde kutsal veya önemli olduğu düşünülen şeylerle ilgilenir. Bununla birlikte, bu belirsiz bir tanımlamadır, ancak kehanetleri, kutsal kitapları, ritüelleri, kutsal yazıları, kutsal eşyaları, örgütleri, ibadet yöntemlerini, şarkıları ve hareketleri içerir.

Kast ile din arasındaki benzerlikler

Farklı dinler olduğu gibi, farklı kast sistemleri vardır. Aynı şekilde, bazı dinler (her zaman olmasa da) bir kültür ya da bölgeyle bağlantılı olduğu gibi, bir kültür ve bölgeye bağlı farklı kast sistemleri de vardır.

Her ikisi de düzeni korumak için belirli bir kurallar seti olarak görülebilir. Hem bireylerin hem de grupların belirli bir yaşam tarzını ve beklentisini pratiğe döktükleri noktada birbirlerine benzerler.

Hint Kast Sistemi
Hint Kast Sistemi

Hinduizm içinde, kast sistemi din ile yakından ilişkilidir ve çoğu zaman aynı kavram olarak düşünülür. Diğer birçok kast sistemlerinde olduğu gibi, din genellikle sistemin güvenilirliğini doğrulamak ve kullanımını zorlamak için kullanılır. Bu nedenle, pek çok durumda, kast sistemleri, dini görevlerin bir parçası olarak görülür ve dolayısıyla benzerlikler yaratacak ölçüde din ile iç içe geçmiştir.

İlgili Haber:  Büyük Hint Borsalarından Biri, Kripto Yasağını Önlemek İçin Adım Atıyor

Dinin kast sistemini uygulamak için kullanıldığı örnekler, Güney Afrika’nın Apartheid rejimi sırasında Hollanda Reformlu Hristiyan kilisesi verilebilir. Ayrıca bugün hala geçerli olan Hinduizm‘in uyguladığı Varnashrama Dharma kast sistemi örnek verilebilir.

Kast Sistemi ile Din Arasındaki Fark

Din ve kast sistemi, ana sistem ve amaç biçiminde farklıdır. Kastın mevcut yapılar ve kültürlerin yaşam biçimleri için bir sosyal amacı olsa da, dinin amacı daha çok geleceğe yöneliktir ve bir yaratıcı örneğiyle tutarlı bir yaşam tarzını hedefler.

  • Çoğu kast sistemi dini felsefeden türetildiği için, din çoğu zaman bir kast sisteminden önce gelir.
  • Kast sistemleri fiziksel dünyadaki sosyal yapılarla ilgilenirken, din metafiziğe daha çok odaklanır.
  • Kast sistemleri hiyerarşik konularla ilgilenen sistemlere dayanırken, din ise ilahi ibadet, ahlak ve etik meselelere odaklanır.
  • Kast sistemleri çoğunlukla sınıf yapısıyla kendini meşru bir zemine oturtur. Din, kutsal veya kutsal olarak kabul edilen kutsal metinler üzerine kuruludur.
  • Kast sistemleri çoğunlukla kültüre özgüdür ve kast sistemlerinin birçok varyantı olsa da, bunların hepsi belirli bir bölge ve kültür grubu içinde tanımlanabilir. Bir din ise, farklı kültürlerde kültürler ile ilgili farklı kimlikleri alarak ve temel değerleri ve özellikleri korurken bulunabilir.
  • Dinler içinde, yargılanma daha çok ibadet edilen yaratıcıda yatar ve bir tür kilise, camii ve öz-yansıtma yoluyla uygulanmaktadır. Bir kast sisteminde ise yargılanma, çoğu zaman üst kademeden bir toplumsal kolektif aracılığıyla uygulanır.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın