Nazım planı ya da Nazım İmar Planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, 1/2000 – 1/5000 ölçeklerde, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Belediye meclislerince yürürlüğe konulur. 3194 sayılı imar kanununda açıklanmıştır.

 

Uygulama imar planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli planlardır.

Nazım imar planı, uygulama imar planına temel oluşturur ve uygulama imarı nazım planının esasları üzerine kurulur. Yani ikisi birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Bir olmadan diğeri olmaz.

Şöyle bir örnekle daha kolay şekillenebilir kafalarda;

Bir ülke düşünün yeni kurulan, bu ülkenin işleyişinin her yönüyle karara bağlanması, kanunlarla, kurumlarla şeklinin, şemalinin, işleyişinin düzene sokulması gerek. Nazım imar planı bu. Altlık. Daha sonra bu altlık uygulama imar planı ile somutlaşıyor. Misal ülkenin kuruluşundan 100 sene sonrası. Değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre plan/ülke şekilleniyor ve somut oluşumlar başlıyor.

Hah işte bu uygulama imar planı da nazım imar planının ana hatlarına uygun olmalı, uygulama imar planı nazım imar planına ihanet etmemeli, uygulama imar planı nazım imar planının anasına ilişmemeli.

-Nazım imar planları 1/5000 ve 1/2000 ölçeğinde olup belediye meclislerince onaylanıp ilan ile yürürlüğe girerler.
-Nazım imar planı yapılmayan bir bölgenin uygulama imar planı yapılamaz.
-Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde nazım plan yapma yetkisi Büyükşehir belediyesine aittir.
-Belde belediyelerinin nazım plan yapma yetkisi vardır.
-Çevre düzeni planı yapılmadan nazım imar planı yapılabilir. Bunun sonucu olarak nazım imar planı çevre düzeni planından müstakil olarak dava konusu yapılıp incelenebilir.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here