Okutman ve öğretim görevlisi birbirine çok yakın iki mesleğin adıdır. Her ikisi de YÖK kanununda “Öğretim elemanı” olarak adlandılır. Her iki meslek arasındaki farkı anlayabilmek için ilgili kanunlara bakmak yeterlidir aslında.

2547 sayılı YÖK kanunu madde 3-n bendine göre;

Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

2547 sayılı YÖK kanunu madde 3-o bendine göre;

Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Kanun maddelerinden yola çıkarsak öğretim görevlisi ders verir, okutman ise ders okutur. Öğretim görevlisi ders vermek ile yükümlüdür, okutmanın ise böyle bir yükümlülüğü yoktur. Öğretim görevlisi uygulama yaptırır, okutman ise uygular.

Öğretim Görevlisi

Öğretim görevlisinin görev tanımı arasında ders vermek ve uygulama yaptırmak vardır. Öğretim görevlisinin ana görevleri bunlardır. Kadroları 1-7 dereceleri arasında değişir. Başlangıç dereceleri öğretim niteliği ve süresine göre tespit edilir.

Öğretim görevlisi; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim – öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde ayni usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Okutman

Okutman, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.

Öğretim görevlisi belli bir fakülteye ya da MYO’ya bağlıdır ve oralarda derse girer. Okutman ise doğrudan rektörlüğe bağlıdır ve tüm fakülte ile MYO’larda derse girebilir. Okutman ile öğretim görevlisinin özlük hakları, ders ücretleri ve maaşları aynıdır. Maaşları aynı olsa bile protokolde öğretim görevlileri daha yüksektir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın