Her birimiz ekonominin nasıl çalıştığına dair bir anlayışa sahip olmalıyız. Bu bizim politika yapıcılarımızın doğru ekonomik kararları alıp almadıklarını görmemizi sağlayacaktır. Davranış ve harcama alışkanlığımızın ekonomiyi nasıl etkilediğini bilmeliyiz.

Bu nedenle ekonominin ne olduğunu bilmek ve farklı özellik ve boyutları hakkında bilgi edinmek önemlidir.

İktisat, malların ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini ele alan bir sosyal bilimdir. Amacı, ekonomilerin nasıl çalıştığını ve çeşitli alanlar arasındaki etkileşimi açıklamaktır. Ekonominin çeşitli boyutları, yani:

Mikro ekonomi, tüketicilerin, üreticilerin, alıcıların ve satıcıların davranışlarını inceler.

Makro ekonomi, işsizlik, enflasyon, para ve maliye politikası gibi tüm ekonomiyi etkileyebilecek konuları inceler.

İktisat teorisi, teorik akıl yürütme ve matematiksel çözümlerin kullanımı ile ekonominin araştırma yelpazesine katkıda bulunur.

Uygulamalı ekonomi – iktisat teorisinin uygulanmasıdır.

Akılcı ekonomi – ekonomik davranış anlayışı çerçevesinin oluşturulmasıdır.

Davranışsal ekonomi, bireylerin ve işletmelerin ekonomik işlevlerinin yerine getirilmesinde kararlarını anlamada sosyal ve duygusal faktörleri kullanır.

Pozitif İktisat

Pozitif iktisat, bir ekonominin neden ve niçin çalıştığını incelemektir. Tanımlayıcı ekonomi olarak da bilinir ve kabul edilmeleri için bilimsel analize tabi tutulabilen gerçeklere dayanır.

Nitelikli bilgilere dayanır ve bir ekonominin nasıl olması gerektiğini belirlemek için istatistiksel veriler ve bilimsel formül kullanır. Neden ve etki arasındaki ilişkiyi ele alır ve test edilebilirdir.

 

Pozitif ekonomik ifadeler her zaman ekonomide neler olduğunu temel alır ve sunulan olgulara bağlı olarak kabul edilebilir veya reddedilebilir.

Normatif İktisat

Normatif iktisat, ekonominin nasıl olması gerektiği konusundaki çalışmadır. Görüşme ve yargı gibi normatif ifadelerin kullanıldığı politika ekonomisi olarak da bilinir. Düşünceler ve yargıların tartışılmasıyla ideal ekonomiyi belirler.

Normatif iktisatta, insanlar gerçeklerini göz önüne almadan görüşlerini ve kararlarını açıklarlar. Kararlarını kullanarak, iyi ve kötü politikalar ile doğru ve yanlış eylem biçimleri arasında ayrım yaparlar.

İlgili Haber:  Mikro Ekonomi ile Makro Ekonomi Arasındaki Fark

Normatif ekonomik tablolar, bir bireyin görüşüne dayandığı için doğrudan deneyim veya gözlem yoluyla doğru veya yanlış bir şekilde test edilemez ve kanıtlanamaz.

Her ikisi de birbirinden farklı olmakla birlikte, birbirlerini tamamlarlar, çünkü bir ekonomi politikasının iyi ya da kötü olup olmadığı konusunda karar ya da görüş bildirmeden önce, ekonomik gerçekler bilinmek zorundadır.

Pozitif İktisat ile Normatif İktisat Arasındaki Fark

Pozitif İktisat ile normatif İktisat arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Pozitif iktisat, normatif iktisatın neyin olması gerektiği konusunda yaptığı şeyleri ele alır.
  • Pozitif ekonomi olgularla ilgilenirken, normatif iktisat, arzu edilen bir ekonominin ne olması gerektiği konusundaki görüşlerini ele alır.
  • Pozitif ekonomiye betimsel ekonomi denirken, normatif ekonomiye politika ekonomisi denir.
  • Pozitif ekonomik tablolar bilimsel yöntemlerle test edilebilirken normatif ekonomi test edilemez.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın