Hepimizin bildiği gibi, 20. yüzyılda sanayileşme ile birlikte dünya çok gelişti. Sanayileşme mevsimleri, sosyal ve ekonomik olaylarda bir değişiklik ile damgalanmıştır. Dönüşüm, tarımsal toplumdan endüstriyel topluma paradigma kayması içeriyordu. Sanayileşme ile kentleşme arasındaki fark oldukça geniş ölçektedir. Sanayileşme ve modernleşme ya da haydi kentleşme diyelim; birbiriyle iç içe geçmiş görünen bir varlık olsa da, bu makalede iki terminolojiyi ayıran başlıca farklılıklar incelenecektir.

Tanımlar

Kentleşme terimi, anlamını genişletmek için farklı yollarla tanımlanabilir. Kentsel alanlarda yaşayan insan sayısındaki artışa atıfta bulunabilir. Aynı zamanda, kentlere iş ve yaşam için giden insanlar yüzünden, büyük şehir ve ticaret merkezlerinin daha da büyümek üzere oluştuğu süreç olarak da tanımlanabilir. Kentleşme, ağırlıklı olarak bir kasabanın veya herhangi bir kentsel alanın fiziksel büyümesinin bir nedenidir. Kentleşmeye katkıda bulunan yönler başlıca: sanayileşme, modernleşme ve sosyolojik süreçlerden kaynaklanan rasyonalizasyon. Bu, küresel ölçekte tarihi bir dönüşümdür. Esasen eski kültürel yolların hakim bir kent kültürüne dönüşmesini gerektirir.

Sanayileşme ise, bir halkın sosyal ve ekonomik faaliyetlerinde bir değişiklik olup üretim, inovasyontarım ve diğer küçük ekonomik faaliyetlerin değiştirilmesini gerektirir. Sanayileşme süreci İngiltere’de 1760’lı yıllarda başladı. Bu dönemde, nüfusta ve insanların kazandığı gelirde belirgin bir büyüme vardı. Sanayileşme, insanlara sosyal ve ekonomik açıdan çok şey ifade etmiştir. Sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan en büyük olaylardan biri de kentleşmeydi.

Sanayileşme ile Kentleşme Arasındaki Fark

Sanayileşme ve kentleşme birbiriyle ilişkilidir. Sanayileşme, kentleşmeyi dengeleyen pivottur. İki terim aynı şeyi refere etmemekle birlikte, iki terimi ayırma süreci karmaşıktır. Şimdi sanayileşme ile kentleşme arasındaki fark nedir, alt başlıklar halinde bakalım.

Süreç Farklılığı

Sanayileşme süreci, kentleşme sürecinden farklıdır. Her ikisi de farklı şeylerden etkilenirler. Sanayileşme, bir şirketin üretim sürecinde bir genişlemenin sonucudur. Sanayileşme, teknoloji ve yenilik alanlarında bir dönüşümün etkisiyle üretim sürecinde bir değişmedir. Üretilen ürünlerin üretimini etkileyen yeni ve etkili yolların bulunması sanayileşmeye yol açtı. Buluşlar üreticilerin yolunu açtı ve kısa süre içinde küçük evler ve iplik fabrikaları, insan emeği ve mekanik işlevleri bir araya getiren mega tesislere dönüştürüldü. Sanayileşme olarak değindiğimiz şey aslında dönüşümdür.

 

Öte yandan, daha iyi mekanize edilmiş üretim tesisleri, işgücünü artırma ihtiyacı hissetti. Üretimdeki keskin artış, eski imalat evlerini işleten birkaç işçi tarafından sağlanamadı. İmalat sanayiinde daha fazla insanın çalışması gerekiyordu. Endüstriler işçiler için daha iyi ödeme vaad etti. Kırsal alanlarda köy çiftliklerinde yaşayan insanlar, imalat sanayiinin bulunduğu kasabalara göç ettiler. Bu insanlar karşılamak zorunda oldukları yeni ihtiyaçların olduğunu fark ettiler. Yiyecek kolaylıkla temin edilemedi ve ev adını verecekleri bir yerleri yoktu. Bu, zâviye, meyhane, kahvehane, genelev ve otellerin mantar gibi yayılmasına neden oldu. İnsanlar yeni yaşam biçimlerini benimsemiş ve ticaret gelişmiş, böylece kentleşmeye yönelmiştir.

Önem Farklılığı

Bu iki fenomenin önemi de varlığının sebebini şekillendirdi. Sanayileşmenin amacı, kentleşmenin sunduğu amaçtan farklıydı. Sanayileşme o sırada bir ülkenin inancındaydı. Sanayileşme, üstünlük ve ihtişamın bir gösterisiydi. Bir ülke ne kadar sanayileşirse o kadar zengin olur. Sanayileşme, bir ulusun alevini harlayan rüzgardı. Dolayısıyla sanayileşmiş ülkeler, sanayileşmelerini daha da artıracak daha saldırgan buluşlar için çaba sarfettiler.

Sanayileşme sürecinin sağlamlığı nedeniyle her geçen gün artan işgücü, yeni şehirlerde zaten gelişmekteydi. Her şeye olan ihtiyaç yüksekti. Sektörlerde daha fazla insan çalışıyordu, yani bu dolaşımda daha fazla para olduğunu gösteriyordu. İnsanlar ayrıca şirketlerinden maaş avansları ve değerlendirmeler alıyordu. Bu dinamikler modernizasyonu daha da zenginleştirdi. Kentler artan talepleri ve yaşam tarzı değişikliklerini karşılama ihtiyacı kadar büyüdü. Kentleşmenin artık bir ekstra hüküm olmadığı, bir zorunluluk olduğu anlaşıldı. Hükümet, prestij ve ekonomik büyüme için sanayileşmeye güvenirken, insanlar kendi rızıkları için kentleşmeye bağlı kaldılar.

Bakınız: Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

İki Fenomenin İcatları

Sanayileşme ve kentleşmenin neticesinde ortaya çıkan icatlarda da keskin farklılıklar vardır.

Sanayi devrimi, 16. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarındaki buluşların en başarılı dönemlerinden biriydi. Çağ, daha az felsefi entrika ve daha fazla bilimsel buluş için yol açıyordu. Arabalar geldi. Kömürün daha sonra bir enerji kaynağı olduğu keşfedildi. Bu, motorların keşfedilmesine yol açtı. Çalıştırmak için yakıt kullanan motorlar ve makineler geldi. Makinenin keşfi, endüstrilerdeki üretim verimliliğini artırdı. Taşımacılık işini kolaylaştırmak için demiryolları yapılmıştır.

İlgili Haber:  Kültür ile Gelenek Arasındaki Fark

Kentleşme süreci de kendi icatlarına sahipti. İnsanlar daha iyi evler inşa etmek için yeni yollar keşfettiler. İnşaat sofistike hale geldi. Mimarlık ve inşaat mühendisleri uzun ömürlü yollar yapmak için daha iyi yollar buldular. İnsanları taşımanın daha iyi metotları keşfedildi. Taşıma araçları insanlar için iyileştirilmeye devam edildi. Yürümek, araba kullanmaktan daha az şık hale geldi. Şehir muhafızları, şehir planlaması ve halk sağlığı üzerine çalışmalar yapan idari makamlar haline dönüştü. Sağlık ocakları resme girdi ve hemşirelik mesleği doğdu.

Sanayileşme sürecinde ortaya çıkan icatlar, daha iyi üretim ve ulaşım ve taşıma yollarına yol açtı. Kentleşme ise, gelişmekte olan işçi sınıfı için çok daha rahat bir yaşamı amaçlayan buluşlara yol açtı.

Gelişim Farklılığı

Hem sanayileşme hem de kentleşmenin ilerleyişi ve gelişimi farklıdır.

Endüstrileşmenin ilerlemesi daha doğrudan idi ve tanımlanmıştı.

 • Sanayileşme, yoksul köylüler için istihdam yaratılmasına yol açtı.
 • Üretim süreci kısa, güvenilir ve çok etkili idi.
 • Üretilen ürünler daha ucuz bir fiyata satıldı.
 • Daha fazla sanayi geliştirildi.
 • Endüstrileşmiş ulusların GSYH’sı büyüdü.

Öte yandan kentleşmenin de avantajları vardı.

 • İnsanlar güvenli işlere ve artan gelire sahip oldu.
 • Sağlık hizmetleri daha etkin ve güvenilir oldu.
 • Halkın yaşam tarzı iyileşti.
 • Modernleşme de istihdam yaratılmasına yol açtı.
 • Endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli eğitim sağlandı.
 • Daha fazla şehir geliştirildi.

Yaşam Biçimi Farklılıkları

Sanayileşme ve kentleşme insanları farklı şekilde etkiledi. Sosyal yaşam tarzı geliştikçe, iki olgunun neden olduğu önemli bir fark vardı. Sanayileşme nedeniyle, insanların yaşadığı yaşam tarzı zordu. İUzun çalışma saatleri vardı, ödeme yetersizdi ve çalışma koşulları acımasızdı. Kentleşmede ise halkın yaşam biçimi de değişti. Yolsuzluk gibi bencil eğilimler ortaya çıktı. İnsanlar aileye ve topluma olan ihtiyacı da gözardı ettiler.

Parasal Perspektifler

Bu korelasyon ve farklılıklar oldukça belirsiz olsa da, paranın bulunabilirliğinin hem sanayileşmeyi hem de kentleşmeyi nasıl etkilediğini gösteren önemli bir fark vardır.

Sanayileşmeden bahsederken, sanayileşmenin daha fazla kâr elde etmek istemekten kaynaklandığını belirtmek önemlidir. Endüstrileşme zemin kazandı ve ön plana çıktı çünkü sonuç olarak çok fazla gelir bekleniyordu. Aynı zamanda kentleşme, zorunluluktan daha fazlasını istemekten esinlenmiştir. Mali güç bir bireyin hayatında sahip olduğu zevkleri etkiler. Daha fazla maddi gücü olan insanlar her zaman kentleşmeyi yönlendiren daha pahalı ve şık bir yaşam tarzı arayacaktır. Güzel lokantalar, daha iyi evler ve daha sağlıklı bakım isteyeceklerdir.

Sonuç

Sanayileşme ile kentleşme arasındaki fark tek kelimede özetlenecek olursa; sanayileşme kentleşmeye yol açmıştır. Endüstrileşme olmadığı sürece, kentleşme daha uzun sürecektir. Britanya’da başlayan endüstriyel evrim, bu iki terimin perspektifini şekillendirmede büyük bir rol oynamıştır; çünkü devrim dönemine büyük bir referans verilmiştir. Bununla birlikte, çok önemli vurgu, her iki olgunun da yakından bağlantılı olduğu gerçeğine dayanıyor. Sanayileşme olmadan kentleşme yavaş veya imkânsız olurdu. Bununla birlikte, daha iyi yaşam standartları kentleşmeyle tanımlanmış ve hissedilmemiş olsaydı, büyük ihtimalle, insanlık dışı muamele gibi olumsuz uygulamalar imalat sektöründe olagelecekti. İnsanları sanayileşme sürecinde halkın yaşamlarının iyileştirilebileceği gerçeğine maruz bırakan kentleşme sürecidir.

Sanayileşme ile Kentleşme Karşılaştırması

Sanayileşme ile kentleşme arasındaki fark özetlenecek olursa;

Faktör Sanayileşme Kentleşme
Tanım İnsanların ekonomik faaliyetlerini endüstriyel üretime kaydırdığı süreç. Kırsal alanlardan kentlere ve şehirlere geçiş süreci.
Süreç Sanayileşme, üretim operasyonlarının genişletilmesi ihtiyacından gelişmektedir. Kentleşme, insanlar daha iyi fırsatlar aramak için üretim kentlerine ve şehirlere taşındıklarında ortaya çıkar.
Önem Sanayileşmenin önemi, bir ülkenin büyümesine katkıda bulunmasıdır. Kentleşme, halkın artan ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olduğu için önemlidir.
Yaşam Biçimi Sanayileşme, insanlık dışı muameleden ötürü halkın hayatını olumsuz etkiledi. Kentleşme, etkili sağlık hizmeti, daha iyi konut ve planlı şehirler yaratarak insanların hayatlarını iyileştirdi.

Sanayileşme ile kentleşme arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here