Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Sosyalizm toplumdaki her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem olarak kabul edilir. Komünizm ise hem her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem hem de sınıfsız, devletsiz ve dinsiz bir toplumu ideal kabul eden politik bir ideolojidir. Komünizm sosyalizmin daha radikal bir şekli olarak yorumlanır.

Hem sosyalizm hem komünizm ekonomik kaynakların kolektif bir şekilde halkın mülkiyetinde olması ve merkezi bir organizasyon tarafından yönetilmesi prensibini temel alır. Fakat ekonominin yönetimi ve kontrolü noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Sosyalizmde halk ekonominin nasıl işleyeceğine komünler veya seçilmiş konseyler vasıtasıyla kendisi karar verir. Bu sosyalizmi biraz liberal bir sistem yapar çünkü halkın büyük bir çoğunluğunun ekonominin yönetimi noktasında söz hakkı vardır. Komünizm ise ekonomiyi tek bir otoriter parti vasıtasıyla yönetir. Komünizmde ekonominin nasıl yönetileceği sadece belirli bir grup tarafından belirlenir. Bu yüzden komünizm sosyalizme kıyasla daha muhafazakar ve kapalı bir sistem olarak görülür.

Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Sosyalizm ve komünizm ekonominin ürettiği refahın dağıtılması noktasında da birbiriyle ayrışır. Sosyalizm elde edilen mal ve hizmetin bireylerin üretkenliğine göre dağıtılması gerektiğini savunur. Komünizm ise tam tersine mal ve hizmetlerin bireylerin ihtiyacına göre dağıtılması gerektiğini savunur.

Sosyalizmde iki tür mülk vardır: (1) bir bireyin sahip olabileceği şahsi mülk. (2) toplum için üreten endüstriyel mülk. Bireyler örneğin kamera sahibi olabilirler fakat kamera üreten bir fabrika sahibi olamazlar. Komünizmde ise bütün mal ve mülk kamuya aittir ve toplumun bütünü tarafından serbest olarak kullanılabilir.

Sosyalizm ve komünizm kapitalizme yaklaşımları noktasında da birbirlerinden ayrılırlar. Sosyalistler kapitalizmi eşitliğe ve kamu yararına bir tehdit olarak görürler. Fakat kapitalist sınıfı yok etmenin bir ihtiyaç olmadığını, aksine kapitalist sınıfın sosyalizme geçiş için bir enstrüman olarak kullanılması ve kontrol altında tutulması gerekliliğini savunur. Sosyalistler ayrıca kapitalizmin sosyalist bir devlette var olabileceğini savunur. Komünizm ise sınıfsız bir toplum için kapitalizmin tamamen yok edilmesi gerektiğini savunur.

Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Özetlemek gerekirse;

  • Sosyalizm ekonomik bir sistemdir, komünizm ise hem ekonomik hem de politik bir sistemdir.
  • Sosyalizmde halk ekonominin nasıl işleyeceğine komünler veya seçilmiş konseyler vasıtasıyla kendisi karar verir. Komünizm ise ekonomiyi tek bir otoriter parti vasıtasıyla yönetir.
  • Sosyalistler mülkü bireyin üretkenliğine göre dağıtır, komünistler ise mülkü bireyin ihtiyacına göre dağıtır.
  • Sosyalistler şahsi mülk edinebilir, komünistler edinemez.
  • Sosyalist bir sistemde kapitalizm var olabilir fakat komünist bir sistemde kapitalizmin yaşam şansı yoktur.

Sosyalizm ve komünizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakın.

Facebook Yorumları