Sünniler ve Selefiler iki islam mezhebidir ve her ikisi de ehl-i hadis olarak bilinir. Hint alt kıtasının İngilizler tarafından yönetildiği dönemlerde müslümanlar arasında birçok önemli farklılıklar ortaya çıktı ve bu farklılıklar müslümanlar arasında rekabete yol açtı. Diobendi (veya Deobandi), Barelvi (veya Barelwi) ve Selefi gibi mezhepler bu dönemde ortaya çıktı. Selefilik Hindistan’ın alt kıtasında kademeli bir süreçte ayrı bir mezhep olarak ortaya çıktı. Selefiler erken dönem müslümanların (sahabe) davranışlarını örnek almaya çalışan köktenci bir gruptur.

Sünni ile Selefi Arasındaki Fark

Sünni ve selefi arasındaki gerçek fark; sünniler Hz. Muhammed’in müslümanlara yol gösteren gerçek aydınlık ve nur olduğuna inanırken; selefiler Hz. Muhammed’in herkes gibi normal bir insan olduğuna inanır. Sünni ve selefilerin ayrı cami, medrese ve okulları vardır. Selefiler sadece Kuran’a ve sahabe tarafından rivayet edilen peygamber hadislerine ve sünnete dayanır.

Sünniler ise 4 büyük imamı takip eder ve onların fıkıhlarını esas alır. Selefiler islam fıkhındaki taklid (harfi harfine birisini takip etmek veya taklit etmek) ve aynı zamanda tedaiciliğe (çağrışımcılık) inanmaz.

Radikal sünnilerin dört mezhebe uyum ve itaat noktasında sert ve katı çizgileri vardır. Selefiler ise bu mezheplerin sadece Kuran ve hadis ile desteklenen kurallarına uyar. Selefilerin sünnilerin inançlarına karşı saldırgan bir tutumları vardır ve açıkça sünni adetlerine karşı dururlar.

Selefiler bidatlardan ve islamın yanlış yönlere çekilmesinden endişe ederek imamlara, kendilerine kutsallık atfedilen evliyalara, şeyhlere veya din büyüklerine inanmazlar. Pek çok sünni ise türbe ziyareti yapar ve evliya, veli, din büyüğü adını verdikleri ölmüş insanların önünde diz çöker ve dua ederler. Selefiler buna şiddetle karşı çıkar. Sünniler peygamberin ve evliyaların şefaatine inanır ve ondan medet umar. Selefiler ise Allah ile kul arasındaki arabuluculara şiddetle karşı çıkar ve evliya benzeri şeylere ve şefaatlerine inanmazlar.

İlgili Haber:  Sünni ile Ahmedi Arasındaki Fark

Pek çok sünni selefileri vahhabilerin gizli bir cephesi olarak görür. Sünniler peygamber ve evliya, imam, şeyh hayranlığının üzerinde sıklıkla durur. Selefiler ise buna şiddetle karşı çıkar ve taklide karşı düşmanca bir duruş sergilerler. Taklid popüler bir sünni geleneğidir. Sünniler mistisizm ve kelam‘a inanır. Sünniler peygamberin ve evliyaların doğum gününü kutlar. Hatta örneğin Türkiye gibi sünni nüfusun yoğun olduğu ülkelerde bu son yıllarda giderek daha yaygın bir hal almış ve kutlu doğum haftası şeklinde kutlanır olmuştur. Hatta bazı yerlerde evliya veya büyük din imamı kabul edilen insanların ölüm yıldönümlerinde anmalar yapılır. Selefiler bu uygulamaları kınar ve kelam ilmini veya bazı imam, alim veya evliyaların şiirlerinin islam içinde yayılmasını sapıklık olarak görür. Bunların müslümanları yanlış yönlendirdiğine inanırlar.

İbadetler

İbadetlere olan yaklaşım da sünni ile selefi arasındaki fark için örnek teşkil edebilir. Selefiler dini ibadetlere büyük önem verir ve dinin gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi için büyük çaba sarfederler. Birçok selefi Hz. Muhammed ve sahabelerinin yaşamını takip etmekte hassasiyet gösterir. Selefi literatürün çoğu dini ibadetlerin uygulaması ve inançlar üzerinedir. Selefi yayınların çoğu namazın “doğru” kılınışı, yeme, içme, giyinme ve evlenme gibi konular üzerinedir.

Özet

  • Selefilik, Britanya hükümdarlığı sırasında Hint Yarımadası’nda ayrı bir tarikat ve azınlık olarak ortaya çıktı ve Sünnilerinkinden ayrı cami, medrese ve kurumlara sahiptir.
  • Sünni çoğunluk grubudur ve Müslüman toplumun neredeyse %90’ı sünnidir.
  • Selefiler, köktendinci inançlara sahiptir ve sünni ayinleri ve gelenekleri kınamaktadırlar.
  • Sünniler, şeyhlerin, evliyaların, velilerin ve peygamberlerin şefaatlerine inanırken, selefiler bu uygulamaları İslam’da bidat veya yanlış yenilikler olarak adlandırır.
  • Selefiler taklidi ve şefaati reddeder ve şeylere, evliyalara, velilere ya da mistisizme inanmazlar. Onlar, Yüce Peygamber’in sıradan ve normal bir insan olduğuna inanırken, sünniler, peygambere insanüstü özellikler atfederler.
İlgili Haber:  Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Sünni ile selefi arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum olarak yazınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın