Ütopik Sosyalizm ile Bilimsel Sosyalizm Arasındaki Fark

Dünyanın işçileri birleşin! Karl Marx ve Frederich Engels‘in yazdığı The Communist Manifesto‘da böyle seslenilir dünya işçilerine. Marx ve Engels, sınıfsız ve devletsiz bir toplumu savunan bu anti-apolojist tezlerinde devrimci sosyalist düşünce için temel oluşturdular. Tek sorun, dünya işçilerinin nasıl bir sosyalizm etrafında toplanacağıydı. Sosyalizm, diğer başka ideolojiler gibi, doktrinlerinin farklı yorumlarıyla parçalanmış bir varlıktır. Sosyalizmin iki farklı yorumu, ütopik sosyalizm ve bilimsel sosyalizmdir.

Bakınız: Ütopik Sosyalizm ile Marksizm Arasındaki Fark

Öncelikle bu iki düşünce okulunun ortak noktalarını vurgulamak önemlidir. Birçok geleneksel kurum ve iktidar yapısına meydan okudukları için, ortaya çıktıkları zamanların felsefi söylemine girişleri, radikal olarak kabul edildi. Her iki felsefe geleneği, sosyoekonomik sınıflar veya bölünmelerin insanların kendilerini ve ailelerini geçindirme kabiliyetlerini engellemeyen eşitlikçi bir toplum için özlem duyuyordu. Bu fikirler savunucularına ilham vermekten çok daha fazla şey yaptı: aksiyona geçmek için ilham kaynağı oldu; toplumdan ayrı toplumsal kapalı gruplar oluşturup oluşturmayacaklarına ya da gücü ele geçirmek için devrimsel mücadele edip etmeyeceklerine yön verdi.

Ütopik Sosyalizm ile Bilimsel Sosyalizm Arasındaki Fark

Ütopyacı sosyalizm, bilimsel sosyalizmden önce gelir. Aslında, Marx ve Engels’in seminal metninden önce gelir. Ünlü filozofları arasında Claude Henri de Rouvroy, Charles Fourier ve Robert Owen vardı. Fransız Devrimi’nden esinlenerek bu düşünürlerin çoğu, kadınların oy hakkı, feodalizmi sona erdirme, işçi sendikaları, sosyal güvenlik ağları ve toplumsal yaşama gibi eşitlikçi ilkeleri ortaya çıkardı ve kutladı. 19. yüzyılın başlarındaki bu düşünürlerin çoğu gönüllü grupların yaşadığı ve geleneksel kültüre ait alanların dışında çalıştığı ana akım toplumundan toplumsal ayrıma ilham kaynağı olmuştur. Ütopyacı sosyalistler sosyalist hareketin ilk histerileri olarak görülebilir. Bir başka deyişle, ütopyacı sosyalistler, sosyalizm “cool” olmadan önce sosyalist idiler.

Ütopik Sosyalizm

Ütopyacı sosyalizm kavramı, olguları ortaya çıkana kadar yoktu. Ütopyacı sosyalist filozoflardan derin ilham almasına rağmen, Karl Marx, bilimsel sosyalizm ile arasında tampon bölge oluşturma aracı olarak “ütopyacı” ifadesini hafif aşağılayıcı bir etiket olarak belirtti. Marks’ın ütopik sosyalizme yönelik en büyük eleştirisinden biri de, felsefi temellerinin çoğunun sosyo-ekonomik sınıfları tabakalaştıran ve ekonomik eşitlikteki genişleyen boşlukları geliştiren, büyük ekonomik genişleme ve teknolojik ilerleme zamanı olan Endüstriyel Devrimi öngörüyor olmasıdır. Ütopik düşünürler felsefelerini bu özel tarihsel çağa getiremedikleri için, modern sosyalist düşüncenin merkezini oluşturan sınıf mücadelesini tanımlayamadılar.

Bilimsel Sosyalizm

Ütopik sosyalizm, kendisini mutlaka ampirik olarak kurmayan eşitlikçi ilkelerin önüne geçmek demekti. Marx, sosyalizmi bilimsel yöntemle ıslanan sosyo-ekonomik bir teori olarak biçimlendirmeye ve kodlamaya çalıştı. Bilimsel sosyalizmin gelişimi tarih laboratuvarında test edildi. Bu felsefe, tüm tarihsel dönemlerin ekonomik koşulların sonucu olduğu birincil ilkesini oluşturdu. Dahası, bu ekonomik koşullar siyasi, sosyal ve ekonomik güç eşitsizliklerine neden oldu. Ekonomik sınıf tabakalaşımı, 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi kapitalizminin yükselişi ile hızlandırıldı ve iki farklı sınıf insanı yarattı: proletarya ve burjuvazi. Bunlardan birincisi iş gücünü yalnızca ekonomik sermayenin temel biçimi olarak sağlayabilen işçi sınıfıydı. İkincisi, toprak, ticaret ve siyasi ikna alanlarının egemen sınıfıydı. Proletarya koşulları kötüleştikçe, bilimsel sosyalizm, kapitalist sistemin kaçınılmaz çöküşünü ve bunun ardından sınıfsız ve vatansız bir sosyalist sistemin yerini almasını anlattı.
Nesnellik iddiasına rağmen, bilimsel sosyalizm tamamen bilim değildir – en azından fizik, kimya, mikrobiyoloji ve diğer doğa bilimleri aynı şekilde değildir. Birçok eleştirmen, sosyoekonomik felsefenin sınıf savaşı hipoteziyle başladığını ve geçerliliğini kanıtlamak için tarihte geri çalışarak bilimsel yöntemin tam ters yörüngesi olduğunu savunur. Bilimsel sosyalizm diğer tüm ideolojiler gibi bazı insanların dünyayı diğerlerinden farklı olarak görmek için kullandığı objektiftir.

Son Söz

Farklılıklarına bakılmaksızın, hem ütopik hem de bilimsel sosyalizm, yoksul insanların tüm dünyadaki eşitsizlik ve güçsüzlüğünün statükoya şiddetle meydan okumasıdır. Bu felsefelerin tarihsel etkileri, Sovyetler Birliği’nin oluşumundan son yıllarda bu tür ideolojilerin yayılmasını içeren savaşlara kadar inkâr edilemez. Küresel popülaritesinin gerilemesine rağmen sosyalizm, siyasi teşkilatın yanında her zaman mevcut olan bir diken olarak kendini göstermektedir.

Ütopik sosyalizm ile bilimsel sosyalizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorm yazınız.

Facebook Yorumları